Organisation of the activities of regional centers of Olympic research and Olympic education in Ukraine

Authors: Myroslava Zagitova, Lidiia Radchenko
Chapter: Olympic Education
Published in: 2019, 1
Keywords: Olympic education, model, forms, methods, center Olympic research, олімпійська освіта, модель, форми, методи, центр, олімпійські дослідження
Abstract:

Objective - to develop and test the structural and functional model of the activities of the regional centers of Olympic studies and Olympic education in Ukraine.
Methods: theoretical analysis and generalization of scientifi c and methodical literature, documentary materials and information from the Internet; questionnaire; expert survey; structural and functional analysis; modeling; methods of mathematical statistics.
Results. The structural and functional model of the Center for Olympic Studies and Education, which has an integrated character and refl ects the interaction of the divisions of the organization, has a well-established system of interaction of each individual link. The developed model of activity of regional centers of Olympic research and education of Ukraine consists of three blocks: the administrative unit plays a coordinating function in the work of this structure, which includes management and members of the center; the organizational unit is characterized by the realization of the forms of the implementation of Olympic education in the center's activities and includes commissions on research, namely: the preparation of athletes in the Olympic sport, the organization and implementation of Olympic education, the history of the development of sports movement in the region, the development of the Olympic movement in modern conditions (economic, political, legal aspects); Methodological block of structural-functional model of activity of regional centers of Olympic research and education of Ukraine refl ects the main groups of methods for optimal functioning of this organization.
Conclusions. Researches allowed: to replenish the existing material on the organization of the activities of the centers of Olympic research and education in the world and in Ukraine. For the fi rst time characteristic features of the regional centers of Olympic research and education; Problems of functioning of regional centers of Olympic research and education of Ukraine are revealed; identifi ed eff ective ways to overcome the problems that occur in the activities of the centers of Olympic research and education in Ukraine; The structural and functional model of the regional center of Olympic research and education of Ukraine, consisting of: administrative, organizational and methodical blocks, was developed and tested.
Аннотация:

Мета . Розробити та апробувати структурно-функціональну модель діяльності регіональних центрів олімпійських досліджень і олімпійської освіти в Україні.
Методи. Теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, документальних матеріалів та інформації мережі Інтернет; анкетування; експертне опитування; структурно-функціональний аналіз; моделювання; методи математичної статистики.
Результати. Розроблено структурно-функціональну модель діяльності центру олімпійських досліджень та олімпійської освіти в Україні, яка має інтегральний характер та відображає взаємодію підрозділів організації, має чітко налагоджену систему взаємодії кожної окремої ланки. Модель складається з трьох блоків: адміністративний блок відіграє координуючу функцію в роботі цієї структури, що включає в себе керівництво і членів центру; організаційний блок характеризується реалізацією форм впровадження олімпійської освіти в діяльність центру та включає комісії з питань наукових досліджень, а саме: з підготовки спортсменів в олімпійському спорті, з організації і впровадження олімпійської освіти, з історії розвитку спортивного руху в регіоні, з розвитку олімпійського руху в сучасних умовах (економічні, політичні, правові аспекти); методичний блок відображає основні групи методів для оптимального функціонування даної організації.
Висновок. Дослідження дозволили доповнити існуючий матеріал щодо організації діяльності центрів олімпійських досліджень та олімпійської освіти в світі та в Україні. Вперше сформовано характерні особливості діяльності регіональних центрів олімпійських досліджень та олімпійської освіти; виявлено проблеми функціонування регіональних центрів олімпійських досліджень та олімпійської освіти України; визначено ефективні шляхи подолання проблем, що мають місце в діяльності центрів олімпійських досліджень та олімпійської освіти України; розроблено та апробовано структурно-функціональну модель діяльності регіонального центру олімпійських досліджень та олімпійської освіти України, що складається з адміністративного, організаційного та методичного блоків.

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)