Competitions of highly skilled track and fi eld athletes within annual preparation system

Authors: Elena Kozlova, Mohammed Fahmi Rabin
Chapter: Sports Preparation
Published in: 2019, 1
Keywords: competition events, соmpetitions, intensive approach, individualization, track and fi eld, оptimization, соmpetitive activity, види змагань, змагання, інтенсивний підхід, індивідуалізація, легка атлетика, оптимізація змагальної діяльності
Abstract:

Objective - improvement of annual preparation of highly skilled track and fi eld athletes on the basis of qualitative approach to participation in the competitions.
Methods: theoretical analysis and generalization of scientifi c and methodical literature and information of Internet, printed and electronic sources of the International Association of Athletics Federations (IAAF), methods of mathematical statistics. The total number of competitions participated by the winners of the IAAF World Championship (n = 127) during a year was determined; the number of competitions before and after the 2017 World Championship; a study of the relationship between diff erent age categories of athletes and the number of competitions in the system of annual preparation was conducted.
Results. Depending on the specifi cs of the discipline, event and age, quantitative indices of participation in competitions of the World Championship winners have been determined. The total number of competitions during the year for the best athletes in the speed-strength events of track and fi eld constituted 12, in the endurance events 2-7; before the World Championship - 7-11 (short-distance running, hurdling, track and fi eld jumps, throwing events) 1-3 (long-distance running, steeplechase, marathon running, walking); after the championship - 1-3 in various types of competitions. According to the number of competitions in diff erent age groups and gender characteristics, the parameters were insignifi cant.
Conclusion. The fi ndings prove conclusively that highly skilled athletes tend to implement an intensive approach (i.e., based on usage of qualitative preparation characteristics - optimum number of competitions in the system of annual preparation, their rational distribution within a year).
Аннотация:
Обґрунтувано участь у змаганнях легкоатлетів високої кваліфікації в системі річної підготовки. Встановлено, що рекомендації з планування змагальної діяльності легкоатлетичних федерацій залишаються без змін відносно до реалій сьогодення, що стало передумовою для вивчення і узагальнення світового досвіду.
Мета. Удосконалення річної підготовки легкоатлетів високої кваліфікації на основі використання якісного підходу до участі у змаганнях.
Методи. Теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури та інформації свівої мережі Інтернет, друкованих та електронних джерел Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ), методи математичної статистики. Визначали загальну кількість змагань протягом року у призерів чемпіонату світу ІААФ (n = 127) у різних видах легкої атлетики та кількість змагань до і після чемпіонату світу 2017 р.; встановлювали взаємозв'язок між різними віковими категоріями спортсменів і кількістю змагань у системі річної підготовки.
Результати. Залежно від специфіки дисципліни, виду змагань легкої атлетики, віку спортсменів визначено кількісні показники участі у змаганнях призерів чемпіонату світу. Загальна кількість змагань протягом року у найсильніших спортсменів у швидкісно-силових видах легкої атлетики - 12 разів, у видах змагань з проявом витривалості 2-7 разів; до проведення чемпіонату світу - 7-11 разів (біг на короткі дистанції, бар'єрний біг, легкоатлетичні стрибки, метання), 1-3 рази (біг на довгі дистанції, біг з перешкодами, марафонський біг, спортивна ходьба); після проведення чемпіонату - 1-3 рази в різних видах змагань. За кількістю змагань у різних вікових групах і за статевими ознаками параметри виявилися недостовірні.
Висновок. Отримані результати переконливо свідчать про реалізацію спортсменами високої кваліфікації інтенсивного підходу (тобто на основі використання якісних характеристик підготовки - оптимальної кількості змагань у системі річної підготовки, їх раціонального розподілу протягом року).

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)