Innovative technology in computer testing of psycho-motor in team sports

Authors: Genadii Lisenchuk, Valeria Tyshchenko
Chapter: Sports Preparation
Published in: 2019, 1
Keywords: futsal, handball, basketball, device, футзал, гандбол, баскетбол, програма
Abstract:

Objective. To test experimentally the eff ectiveness for the use of the innovative computer program in the training process of team sports.
Methods. Analysis of scientifi c and methodical literature, pedagogical observations and experiments and methods of mathematical statistics.
Results. Currently, there are the well-developed theory and methods of pedagogical control in sport and the system of integrated control in some sports. The charges increased demands on the organization of measures to ensure the control and management of the training process determines the need to develop new tools, techniques and technologies that allow the trainer to receive and process a large amount of diverse information. The modern control system should be based on the postulate of the impossibility of evaluation of integrated systems of the human body on the basis of data on the individual components. The computer program is designed to calculate the assessment of the level of theoretical knowledge and tactical thinking in team sports, to save the results for the viewing of dynamics. The proposed method of the assessment test of psychophysical qualities for athletes makes it possible to quantify the speed of switching attention of the athlete in the condition of active selection of useful information, its thorough analysis and making timely decisions, that would contribute to signifi cantly improve the effi ciency of competitive activity. Analyzing the dynamics of the level in theoretical knowledge for our research of futsal athletes, Pearson criterion was 4.27 si.u.; athletes of handball team - 26.93 si.u.; players of basketball team - 7.81 si.u. Pearson criterion of the level of tactical thinking of the initial and fi nal data for futsal team athletes made 12.61 si.u.; players of handball team - 32.37 si.u.; athletes of basketball team - 8.14 si.u.
Conclusion. It is possible to state that handball helps more rapid, speedy and expedient fl ow of thoughts processes aiming to fi nd effi cient ways to solve problems and achieve goals and to develop a sense of extrapolation of technical actions that occurs during the game.
Аннотация:

Мета. Експериментально перевірити ефективність використання інноваційної комп’ютерної програми в навчально-тренувальному процесі в спортивних іграх.
Методи. Аналіз науково-методичної літератури, педагогічні спостереження та експерименти, методи математичної статистики.
Результати. Нині існують добре розвинуті теорія і методи педагогічного контролю в спорті та система інтегрованого контролю за видами спорту. Сьогодення висуває підвищені вимоги до організації заходів щодо забезпечення контролю та управління навчальним процесом та визначає необхідність розробки нових інструментів, технічних засобів і певних технологій, які дозволять тренерові отримати і обробити велику кількість різноманітної інформації. Сучасна система управління повинна базуватися на постулаті про неможливість оцінки інтегрованих систем організму людини на основі даних за окремими компонентами. Запропонований спосіб тестового оцінювання психофізичних якостей спортсменів дає можливість кількісно оцінити швидкість переключення уваги спортсмена в умовах активного вибору корисної інформації, її ретельного аналізу і прийняття своєчасних рішень, які сприяли б істотному підвищенню ефективності змагальної діяльності. Комп’ютерна програма призначена для розрахунку оцінки рівня теоретичних знань і тактичного мислення в спортивних іграх та збереження результатів для перегляду їх динаміки. У ході дослідження доведено, що критерій Пірсона 2 рівня теоретичних знань у спортсменів футзальної команди становив 4,27 ум. од.; спортсменів гандбольної команди - 26,93 ум. од.; спортсменів баскетбольної команди - 7,81 ум. од. Порівняльний аналіз показників тактичного мислення вказав на такі значення коефіцієнта Пірсона: у спортсменів футзальної команди 12,61 ум. од.; у спортсменів гандбольної команди - 32,37 ум. од.; у спортсменів баскетбольної команди - 8,14 ум. од.
Висновок. Можна стверджувати, що гандбол допомагає більш швидкому, доцільному й оперативному протіканню мисленнєвих процесів, спрямованих на пошук раціональних шляхів вирішення завдань, розвиває почуття екстраполяції технічних дій, що виникають під час гри.

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)