Individualization of special physical preparation of highly skilled football referees

Authors: Valerii Nikolaienko, Taras Chopilko
Chapter: Sports Preparation
Published in: 2020, 4
Keywords:
Abstract:

doi: 10.32652/olympic2020.4_1

Objective. Theoretically substantiate and develop the technology for individualization of special physical training of football referees. Methods. Analysis and generalization of data from special literature, the Internet and practical experience in planning the process of physical training of football referees; pedagogical observation; sociological research methods; pedagogical experiment; medical and biological methods; method of expert evaluation, methods of mathematical statistics. Results. Statistical analysis of the study results shows that at the beginning in the control and experimental groups of referees the level of speed capacities and speed endurance did not differ significantly (p . 0.05) and was at low and average levels. The experimental group (15 highly qualified referees) after the introduction of a differentiated program of special physical training increased its level of special fitness: speed capacities by 2.5%, speed endurance by 29.3%. In the control group (14 highly qualified referees) the total level of speed endurance increased by 8.2% (p . 0.05). The individual dynamics of the indices of speed endurance level in 64.3% of the control group referees during the experiment remained at the level of the low model values, whereas in 35.7% it has increased. In the experimental group, a statically significant increase in individual indices of speed endurance was observed (p . 0.05): in 60% of referees there was an improvement in indices and compliance with the upper model values (. 23.0 of segment), in 40% of referees the indices were equal to average model values. The positive dynamics of individual indices characterizing speed capabilities has been proved: 80% of the experimental group referees improved their level of speed capabilities, getting to a high and above average level. In the control group, 21.4% of referees showed a high level of indices. There was a decrease in the level above the average from 42.9 to 28.6%, respectively. Conclusion. Positive dynamics of the level of speed capabilities, speed endurance, decreased number of errors during the game confirmed the effectiveness of the developed technology of individualization of special physical training, program and recommendations for its use by referees and assistant referees.

Literature

1. Abdula AB. Doslidzhennya antropometrychnykh ta funktsionalʹnykh pokaznykiv arbitriv riznoyi kvalifikatsiyi u futboli [Study of anthropometric and functional indices of football referees of various qualification]. Pedahohika, psykholohiya ta med.-biol. problemy fiz. vykhovannya ta sportu. 2013;(5):3-6.
2. Abdula AB. Udoskonalennya fizychnoyi pidhotovky futbolʹnykh arbitriv [Improving physical preparation of football referees] [avtoreferat]. Kharkiv; 2011. 20 s.
3. Ashanyn BC, Abdula AV. O reytynhovoy attestatsyy deyatelʹnosty futbolʹnykh arbytrov pervoy y vysshey lyhy [On rating attestation of football referees of the First and Highest League]. V: Problemy y perspektyvy razvytyya sportyvnykh yhr y edynoborstv v vysshykh uchebnykh zavedenyyakh. Materyaly élektron. nauch. konf.; 2005 Yanv 15; Kharʹkov. Kharʹkov: KHHADY; 2005. s. 14-7.
4. Budohosskyy AD, Turbyn EA. Fyzycheskaya podhotovlennostʹ y professyonalʹnyy yntellekt arbytrov kak uslovyya realyzatsyy vozmozhnostey dyahonalʹnoy systemy sudeystva [Physical fitness and professional intellect of referees as a condition for realization of the diagonal refereeing system]. Teoryya y praktyka futbola. 2005;(3):18-21.
5. Budohosskyy AD. Orhanyzatsyonno-pedahohycheskye aspekty postroenyya protsessa professyonalʹnoy podhotovky futbolʹnykh arbytrov nachalʹnoy katehoryy [Organizational and pedagogical aspects of designing the process of professional training of football referees of the initial category] [avtoreferat]. Moskva; 2008. 26 s.
6. Vykhrov KL. Kompanʹon futbolʹnoho arbytra [Football referee companion]. Kyyiv: KOMBI LTD; 2006. 358 s.
7. Vykhrov KL. Faktory y pedahohycheskye sredstva povyshenyya kachestva y nadezhnosty sudeystva po futbolu [Factors and pedagogical means for improving the quality and reliability of refereeing in football] [avtoreferat]. Kyev: K·HYFK; 1986. 24 s.
8. Denysova LV, Khmelʹnytskaya YV, Kharchenko LA. Yzmerenyya y metody matematycheskoy statystyky v fyzycheskom vospytanyy y sporte: ucheb. posob. dlya vuz [Measurements and methods of mathematical statistics in physical education and sport]. Kyev: Olympyyskaya lyt.; 2008. 127 s.
9. Dulibsʹkyy A, Hrysʹo YA. Chempionat svitu z futbolu 2014 roku: kadrovo-analitychnyy aspekt [2014 World Football Championship: staff and analytical aspect]. Moloda sportyvna nauka Ukrayiny. 2015;(19):70-75.
10. Zaykelʹt F. Psykholohycheskaya podhotovka arbytra [Psychological preparation of a referee]. Sport za rubezhom. 1977;(3):12-4.
11. Ishchenko IA. Psykholohichne zabezpechennya profesiynoyi prydatnosti futbolʹnykh arbitriv do diyalʹnosti v osoblyvykh umovakh [Psychological support of football refereesʺ professional suitability for activity in special conditions] [avtoreferat]. Kyyiv: Natsionalʹnyy universytet oborony Ukrayiny; 2012. 20 s.
12. Kollina P. Arbitry namahatymutʹsya yakisno pratsyuvaty bez dodatkovykh asystentiv [Internet]. [Referees will try to work qualitatively without additional assistants]. Dostupno: https://ffu.ua/article/28178 [tsytovano 2014 Serp 27].
13. Kostyukevych VM. Upravlenye trenyrovochnym protsessom futbolystov v hodychnom tsykle podhotovky [Managing training process of footballers in annual preparation cycle]. Vynnytsa: Planer; 2006. 683 s.
14. Kuzʹmyn MA. Psykholohycheskye faktory sudeyskoy deyatelʹnosty v futbole [Psychological factors of referee activity in football] [dyssertatsyya]. Sankt-Peterburh; 2004. 195 s.
15. Kulalaev PN. Nachalʹnaya podhotovka futbolʹnykh arbytrov [Initial training of football referees] [dyssertatsyya]. Volhohrad: Volhohradskaya hosudarstvennaya akademyya fyzycheskoy kulʹtury; 2006. 163 s.
16. Manylo YUV. Yssledovanye funktsyonalʹnykh vozmozhnostey y dvyhatelʹnoy deyatelʹnosty futbolʹnykh arbytrov professyonalʹnykh komand [Study of functional capacities and motor activity of football referees]. V: Aktualʹnye problemy fyzycheskoy kulʹtury, sporta y turyzma: materyaly VIII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Ufa: Ufymskyy hos. avyatsyonnyy tekhnycheskyy un-t; 2014: S. 286–91.
17. Manilo YUV. Fizychna pidhotovka arbitra z futbolu [Physical preparation of football referee]. V: Stratehichni pytannya svitovoyi nauky – 2014: zb. nauk. pr. 10-oyi Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (fizychna kulʹtura i sport). Peremyshlʹ; 2014. Vyp. 33: S. 89-93.
18. Nikolayenko VV. Systema bahatorichnoyi pidhotovky futbolistiv do dosyahnennya vyshchoyi sportyvnoyi maysternosti [System of footballer long-term preparation for achieving the highest sports mastery] [avtoreferat]. Kyyiv; 2015. 38 s.
19. Petrov VD, Abdula AB. Fyzycheskaya podhotovka futbolʹnykh arbytrov [Physical preparation of football referees]. Kharʹkov; 2007. 96 s.
20. Platonov VN. Systema podhotovky sport·smenov v olympyyskom sporte. Obshchaya teoryya y praktychekye prylozhenyya [System of athletesʺ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications]. Kyev: Olympyyskaya lyt.; 2004. 808 s.
21. Solomonko VV, Lisenchuk HA, Solomonko OV. Futbol [Football]. Kyyiv: Olimpiysʹka lit., 2005. 296 s.
22. Spyryn AN, Budohosskyy AD. Yskusstvo vzaymootnoshenyy y osobennostey menedzhmenta v sudeystve sorevnovanyy po futbolu. Yskusstvo upravlenyya [The art of relationships and management features in refereeing football competitions. The art of management]. Moskva: Futbol'nyy arbitr; 2003. 55 s.
23. Sushko RO. Teoretiko-metodichní osnovi rozvitku sportivnikh ígor v umovakh globalízatsíí̈ (na materíalí basketbolu) [Theoretico-methodical bases of sports games development in conditions of globalization] [avtoreferat]. Kií̈v; 2018. 40 s.
24. Turbin YEA. Formirovaniye spetsial'nykh navykov futbol'nykh arbitrov nachal'noy podgotovki [Formation of special skills in football referees of the initial preparation] [avtoreferat]. Malakhovka; 2009. 24 s.
25. Turbin YEA. Formirovaniye spetsial'nykh navykov futbol'nykh arbitrov nachal'noy podgotovki [Formation of special skills in football referees of the initial preparation] [dissertatsiya]. Moskva; 2009. 170 s.
26. Khusainov SG. Aktual'nyye voprosy podgotovki professional'nykh arbitrov v futbole [Pressing issues of preparing professional football referees]. Teoriya i praktika futbola. 2001;(21):16-24.
27. Shinkaruk OA. Otbor sportsmenov i oriyentatsiya ikh podgotovki v protsesse mnogoletnego sovershenstvovaniya (na materiale olimpiyskikh vidov sporta) [Selection of athletes and their preparation orientation in the process of long-term improvement]. Kií̈v: Olímpíys'ka lít.; 2011. 359 s.
28. Krustrup P, Mohr M, Amstrup T, Pedersen R, Bangsbo J. The yo-yo intermittent recovery test physiological response, reliability, and validity. Med Sci Sports Exerc. 2003;35(4):697-705.
29. Mallo J, Navarro E, Aranda JMG, Нelsen WF. Activity profile of top-class association football referees in relation to fitness-test performance and match standard. Journal of Sports Sciences. 2009 Jan;27(1):9-17.
30. Martinez RC, Collado PS. An assessment of the nutritional intake of soccer referees. Journal of the International Society of Sports Nutrition [Internet]. 2015 Dec;(12):8. Available from: https://rd.springer.com/article/10.1186/s12970-015-0068-9

Received: 04.12.2020

Аннотация:

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)