Спортивна наука України: сторінки історії

Автори: Володимир Платонов
Розділ: История
Видано у номері: 2020, 3
Ключові слова: sports science of Ukraine, scientific achievements, science and practice, спортивна наука України, наукові досягнення, наука і практика
Анотація:

doi: 10.32652/olympic2020.3_1

Велика і багатогранна історія спортивної науки України містить чимало всіляких і неоднозначних подій. Серед них не тільки досягнення різного масштабу, що стали наслідком кропіткого наукового пошуку, що здійснювався поколіннями наших вчених під час фундаментальних і прикладних досліджень, а й серйозні складнощі та гострі проблеми, викликані як об’єктивними, так і суб’єктивними причинами, які були породжені різноманітними явищами, що відбувалися в країні на тому чи іншому етапі історичного розвитку. 1920 рік - знаменний рік в історії української спортивної науки, коли в Україні почав розвиватися спорт і виникла потреба в спеціальних знаннях і фахівцях у галузі фізичної культури і спорту. У 2020 р. виповнилося 90 років з дня заснування центрального спортивного вузу України, який почав свою історію у 1930 р. у м. Харкові - тодішній столиці УРСР - як Державний інститут фізичної культури України (ДІФКУ). Зміст цієї статті обмежується матеріалом, в якому представлені основи зародження і перші кроки української спортивної науки у 1920-х роках, які багато в чому вплинули на відкриття ДІФКУ, а також найбільш яскраві сторінки її подальшої історії, пов’язані з цим вищим навчальним закладом. У статті охарактеризовані різні історичні етапи розвитку спортивної науки: 1920-1930-ті роки - становлення системи фізичного виховання і спорту, галузевої освіти і спортивної науки у дуже складний, важкий і суперечливий період - від жовтневого перевороту 1917 р. до початку Великої Вітчизняної війни; 1940-1950-ті роки - розвиток спортивної науки у нових соціально-політичних умовах, обумовлених виходом СРСР на міжнародну спортивну арену, включенням в олімпійський рух; 1960-ті роки - спортивна наука в умовах непродуманої реорганізації в країні системи спорту вищих досягнень; 1970-1980-ті роки - період інтенсивного розвитку спортивної науки, різко збільшеного її впливу на досягнення спортсменів і підготовку фахівців; 1990-2010 роки - українська спортивна наука після розпаду СРСР і здобуття української незалежності.

Література

1. Алтер МД. Наука о гибкости: пер. с англ. [Science of flexibility] К.: Олимп. лит., 2001. 424 с.

2. Андрієвський В. Побудова уроку с фехтування. [Fencing lesson design] Спорт, 1938;6:20-3.

3. Бака ММ, и др. Социально-биологические проблемы физической культуры и спорта. [Sociobiological issues of physical culture and sport] Киев: Здоров’я, 1983. 248 с.

4. Бака ММ. Организационно-методологические основы развития физической культуры и спорта в республике (на материале Украинской ССР) [Organizational and methodical bases of physical culture and sport development in a republic (Ukrainian SSR)] [дис.. д-ра пед. наук в форме науч. докл.]. ГЦОЛИФК. М., 1990. 32 с. 49 с.

5. Бальва В. Основи тенісу. [Tennis fundamentals] Спорт, 1938;6:10-5.

6. Бар-Ор О, Роуланд Т. Здоровье детей и двигательная активность от физиологических основ до практического применения; [Children health and motor activity from physiological bases to practical application] пер. с англ. И. Андреев. К.: Олимп. лит., 2009. 528 с.

7. Бедункевич В. Изучение приемов борьбы.[Mastering wrestling skills] Харьков: Вестник физической культуры, 1926;1:10-2.

8. Бедункевич В. Легкая атлетика. [Track and field]Харьков: Вестник физической культуры, 1924;3:4-6. 1924;4:6-8. 1924;5-6:3-7. 1924;7:2-5. 1924;8:6. 1924;9-10:8- 9. 1924;14-15:7-8; 1925;4:7-9.

9. Бедункевич В. Основы техники поднимания тяжестей.[Bases of weight lifting techniques] Харьков: Вестник физической культуры, 1924;2:5-7.

10. Бирюков АА. Лечебный массаж: учебное пособие для студ. вузов ФВС. [Therapeutic massage] К.: Олимп. лит., 1995. 200 с.

11. Блях ВА. Индивидуальная гимнастика для женщин. [Individual gymnastics for women] Харьков: ВФК, 1928. 104 с.

12. Блях В. Врачебный контроль. [Medical control] Харьков: Вестник физической культуры, 1924;17-18:4-5.

13. Блях В. Личная гигиена физкультурника.[Athlete individual hygiene] Харьков: Вестник физической культуры, 1925;3:4.

14. Блях В. Физическое оздоровление юных ленинцев.[Physical recreation of young Leninists] Харьков: Вестник физической культуры, 1924;8:5-6.

15. Болобан ВН. Обучение в спортивной акробатике. [Teaching in sports acrobatics] Киев: Здоров›я, 1986. 128 с.

16. Болобан ВН. Спортивная акробатика [учеб. пособие для ин-тов физ. культуры]. [Sports acrobatics]Киев: Вища школа, 1988. 166 с.

17. Бондарчук АП. Метание молота.[Hammer throwing] Москва: ФиС, 1985. 111 с.

18. Бондарчук АП. Педагогические основы системы подготовки высококвалифицированных легкоатлетов-метателей (теория, методика, практика) [Pedagogical bases of training system of elite throwers] [дис.. д-ра пед. наук в форме докл.]. Москва: ГЦОЛИФК, 1987. 52 с.

19. Бондарчук АП. Периодизация спортивной тренировки.[Sports training periodization] Киев.: Олимп. лит., 2000. 332 с.

20. Бондарчук АП. Тренировка легкоатлета. [Training of track and field athletes]Киев: Здоров›я, 1986. 160 с.

21. Бражник І, Вільгальм М, Московкін В. 4 000 вправ. [4 000 exercises]Харків: Фізкультура, 1930. 264 с.

22. Булатова ММ, Бубка СН, Платонов ВН. Олимпийские игры. 1896-1972. [Olympic Games of 1896-1972] Киев: Олимпийская литература, 2012. 496 с.

23. Булатова ММ, Бубка СН, Платонов ВН. Олимпийские игры. 1976-2012. [Olympic Games of 1976-2012]Киев: Олимпийская литература, 2012. 506 с.

24. Булатова ММ, Бубка СН. Культурное наследие Древней Греции и Олимпийские игры. [Cultural heritage of Ancient Greece and the Olympic Games]Киев: Олимп. лит., 2012. 407 с.

25. Булатова ММ. Теоретико-методические основы реализации функциональных резервов спортсменов в тренировочной и соревновательной деятельности [дисс. … д-ра пед. наук]. [Theoretico-methodical bases of athlete functional reserve realization during training and competitive activities]Киев, 1996. 356 с.

26. Вайцеховский СМ. Система спортивной подготовки пловцов к Олимпийским играм (теория, методика, практика) [дис.. д-ра пед. наук. в форме науч. докл.].[System of swimmers’ preparation for the Olympic Games] Москва: ГЦОЛИФК, 1985. 52 с.

27. Вейнберг РС, Гоулд Д. Психологія спорту: пер. з англ. [Sports psychology] Київ: Олімпійська література, 2001. 336 с.

28. Вестник физической культуры, [Physical culture herald]1925;1.

29. Винник ДП, ред. Адаптивное физическое воспитание и спорт; пер. Андреев. [Adaptive physical education and sport] Киев: Олимп. лит., 2010. 608 с.

30. Відкриття факультетів при медінститутах. [The opening of departments in medical institutions] Фізкультурник України, 1931;22:10.

31. Волков ЛВ. Вибір спортивної спеціалізації. [Sports specialization selection]К.: Здоров’я, 1973. 164 с.

32. Волков ЛВ. Система управления развитием физических способностей детей школьного возраста в процессе занятий физической культурой и спортом [дис.. д-ра пед. наук]. [System of managing the development of school children abilities during engagement in physical culture and sport]Киевский ГУФК. Киев, 1988. 351 с.

33. Волков ЛВ. Физические способности детей и подростков. [Physical abilities of children and adolescents] Киев: Здоров›я, 1981. 117 с.

34. Вржесневский ИВ, Парфенов ВА, Вржесневский ВВ. Организация и методика научных исследований в области физической культуры и спорта: метод. пособие. [Organization and methods of studies in physical culture and sport]К.: Госмедиздат УССР, 1960. - 213 с.

35. Вржесневский ИВ, Сахновский ПВ. Водное поло [учеб. пособие для ин-тов физ. культуры: доп.] [Water polo]Ком. по физ. культуре и спорту при Совете Министров СССР. М.: ФиС, 1969. 168 с.

36. Вржесневский ИВ. Нагрузка и ее планирование в процессе спортивной тренировки. На голубых дорожках.[Load and its planning during sports training] М., 1966. С. 9-18.

37. Голобородько М. Гигиенические правила для занимающихся тяжелой атлетикой. Харьков: [Hygienic rules for weightlifters]Вестник физической культуры, 1924;2:8.

38. Горкин МЯ, Качоровская ОВ, Евгеньева ЛЯ. Большие нагрузки в спорте. [High loads in sport]Киев: Здоров’я, 1973. 183 с.

39. Горкин МЯ. Большие нагрузки - основа спортивной тренировки. [High load - basis of sports training]Теория и практика физ. культуры, 1962;6:45.

40. Горкин МЯ. Вопросы физиологии юношеского спорта в свете учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности. [Issues of youth sport physiology in the light of I.P.Pavlov/s doctrine on higher nervous activity]Теория и практика физической культуры, 1951;8:578-84.

41. Гофф К. Как научиться прыгать с шестом. [How to master pole vaulting]Харьков: Вестник физической культуры, 1926;6:9-11.

42. Грот Ю. Український спорт між Першою та Другою світовими війнами. [Ukrainian sport between the First and the Second World War]В кн.: Енциклопедія олімпійського спорту України. Київ, 2005. С. 48.

43. Гуськов СИ. Спортивный маркетинг. [Sports marketing]Киев: Олимп. лит., 1996. 296 с.

44. Декуэн А. Ватерполо. Основы игры. [Water polo. Bases of the game]Харьков: Вестник физической культуры, 1926;6:11-3.

45. Джексон Р. Спортивная медицина. Практические рекомендации: пер. с англ. [Sports medicine. Practical recommendations] К.: Олимп. лит., 2003. 384 с.

46. Егоров А. К вопросу о биологической сущности тренировки. [To the issue of training biological essence]Харьков: Вестник фиизческой культуры, 1926;10:5-7.

47. Зеленцов АМ, Лобановский ВВ. Моделирование тренировки в футболе. [Training modeling in football]Киев: Здоров›я, 1985. 136 с.

48. Імас ЄВ, ред.; Булатова М, Дутчак М, Кашуба В, та ін. Національний університет фізичного виховання і спорту України. Літопис великого шляху. [National University of Physical Education and Sport of Ukraine. Chronicle of great journey] Киев: Олімп. літ., 2015. 242 с.

49. Кадры.[Personnel] Спорт, 1938;1:24.

50. Камбье М. Возможно ли достигнуть 70 метров в метании копья? [Is it possible to reach 70 m in javelin throwing?]Харьков: Вестник физической культуры, 1927;5:13-4.

51. Камбье М. Зимняя тренировка легкоатлета. [Winter training of track and field athlete]Харьков: Вестник физической культуры, 1926;1:8-9.

52. Келлер ВС. Деятельность спортсменов в вариативных конфликтных ситуациях: монография. [Activity of athletes in variative conflict situations]Киев: Здоров’я, 1977. 184 с.

53. Келлер ВС. Исследование деятельности спортсменов в вариативных конфликтных ситуациях: дис.. д-ра пед. наук; [Study of athletes’ activities in variative conflict situations]Львов: ГИФК, 1974. 358 с.

54. Келлер ВС, Платонов ВН. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів: навч. посіб. [Theoretico-methodical bases of athlete preparation]Львів:УСА, 1992. 283 с.

55. Колчинская АЗ. Кислородные режимы организма ребенка и подростка. [Pxygen regimes of children and adolescent body]Киев: Наукова думка, 1973. 320 с.

56. Кольрауш. О разрыве мышц, предохранении и лечении его. [On muscle rupture, prevention and treatment]Харьков: Вестник физической культуры, 1926;7-8:8-9.

57. Кольрауш. Правильное дыхание во время различных физических упражнений. [Correct breathing during various exercises]Харьков: Вестник физической культуры, 1924;2:3-4.

58. Коробченко ВВ. Легка атлетика. [Track and field]Киев: Вища школа, 1977. 137 с.

59. Кремер УД, ред. Эндокринная система, спорт и двигательная активность; пер. с англ. [Endocrine system, sport and motor activity]И. Андреев. К.: Олимп. лит., 2008. 600 с.

60. Кудряшов В. Нормальный атлет. [Normal athlete]Харьков: Вестник физической культуры, 1924;7:2.

61. Лапидус Д. Пролетарская физическая культура и пролетарский спорт.[Proletarian physical culture and sport] Харьков: Вестник физической культуры, 1924;1:1.

62. Лапутин АН. Атлетическая гимнастика. [Athletic gymnastics] Киев: Здоров›я, 1985. 112 с.

63. Лапутин АН. Обучение спортивным движениям. [Teaching sports movements] Киев: Здоров›я, 1986. 213 с.

64. Ленден П. Стиль Осборна в прыжках в высоту. [Osborn’s style in long jumps]Харьков: Вестник физической культуры, 1926;7-8:10-1.

65. Лучкин НИ. Тяжелая атлетика: [Учеб. для ин-тов физ. культуры]. [Weightlifting] М.: ФиС, 1956. 251 с.

66. Макарін М. Тренировка гребца. [Rower training] Спорт, 1938;7:8-11.

67. Мак-Комас АД. Скелетные мышцы (Строение и функции): учебное пособие. [Skeletal muscles (Structure and functions)] Киев: Олимп. лит., 2001. 408 с.

68. Мищенко ВС. Физиологические механизмы долговременной адаптации системы дыхания человека к напряженной мышечной деятельности [дис.… д-ра. биол. наук]. [Physiological mechanisms of human respiratory system adaptation to strenuous muscular activity]Киев, 1984. 416 с.

69. Мищенко ВС. Функциональные возможности спортсменов. [Athletes’ functional capacities] Киев: Здоров›я, 1990. 200 с.

70. Моногаров ВД. Утомление в спорте. [Fatigue in sport] Киев: Здоров›я, 1986. 117 с.

71. Моногаров ВД. Физиологические механизмы утомления при напряженной мышечной деятельности [дис.. д-ра биол. наук]. [Physiological mechanisms of fatigue during strenuous muscular activity] Киев: Киевский гос. ин-т физической культуры, 1983. 341 с.

72. Олешко ВГ. Моделювання, відбір, та орієнтація підготовки спортсменів у силових видах спорту. Монографія. [Modeling, selection and orientation of athletes in strength sports events] Киев: Вид-во «Центр учбової літератури», 2013. 252 с.

73. Олешко ВГ. Управление состоянием тренированности, как важнейшее условие повышения эффективности подготовки тяжелоатлетов к соревнованиям: [автореферат]; [Managing trainability as an important conditions for improvement of weightlifters’ preparation efficiency for competitions] Киев. гос. ин-т физ. культуры. К., 1981. 22 с.

74. Павлов С, Теппер Н. Ковзальський спорт: Порадник для викладачів, груповодів та активу. [Ski sport. Recommendations] Харків: На варті, 1933. 100 с.

75. Парфенов ВА. Плавание [пер. с укр.]. [Swimming]Киев: Вища школа, 1978. 286 с.

76. Пеллетье П. Преодолевание препятствий в барьерном беге на 110 метров. [110 m hurdling] Харьков: Вестник физической культуры, 1926;10:9-10.

77. Петровский ВВ. Кибернетика и спорт. [Cybenetics and sport]1973. 111 с.

78. Петровский ВВ. Чередование работы и отдыха в спортивной тренировке. [Alternating work and rest in sports training]Киев: Госмедгиз УССР, 1959. 59 с.

79. Платонов ВН, Булатова ММ, Бубка СН, и др. Олимпийский спорт. [Olympic sport] Киев: Олимп. лит., 2009. Т. 1. 736 с.; Т. 2. 696 с.

80. Платонов ВН, Вайцеховский СМ. Тренировка пловцов высокого класса. [Training of elite swimmers] Москва: Физкультура и спорт, 1985. 256 с.

81. Платонов ВН, Гуськов СИ. Олимпийский спорт: учебник: [Olympic sport] [в 2 кн.]. К.: Олимп. лит., 1994.

82. Платонов ВН, ред.; Запорожанов ВА, Келлер ВС, и др. Теория спорта. [Sports theory] Киев: Вища школа, 1987. 424 с.

83. Платонов ВН. Адаптация в спорте. [Adaptation in sport] Киев: Здоров’я, 1988. 216 с.

84. Платонов ВН. Исследование спортивной тренировки в плавании как целостного сложноорганизованного объекта [дис. д-ра пед. наук]. Study of swimming sports training as an integral complex organized object]ГЦОЛИФК; Киев, 1976. 452 с.

85. Платонов ВН. Подготовка квалифицированных спортсменов. [Preparation of skilled athletes] Москва: Физкультура и спорт, 1986. 288 с.

86. Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: общая теория и ее практические приложения. [System of athletes’ preparation in the Olympic sport: general theory and its practical applications] Киев: Олимп. лит., 2004. 808 с.

87. Платонов ВН. Современная спортивная тренировка. [Modern sports training] Киев: Здоров’я, 1980. - 336 с.

88. Платонов ВН. Спорт высших достижений и подготовка национальных команд к Олимпийским играм. Отечественный и зарубежный опыт: история и современность. [Elite sport and preparation of the national teams for the Olympic Games. National and foreign experience: history and modernity] Москва: Сов. спорт, 2010. 312 с.

89. Платонов ВН. Теория и методика спортивной тренировки. [Theory and methods of sports training] К.: Вища школа, 1984. 336 с.

90. Платонов ВМ, ред. Літопис Національного університету фізичного виховання і спорту України (1930-2005). [Chronicle of the National University of Physical Education and Sport of Ukraine )1930-2005)] Київ: Олімпійська література, 2005. 232 с.

91. Платонов ВН, ред. Допинг и эргогенные средства в спорте. [Doping and ergogenic means in sport] К.: Олимп. лит., 2003. 576 с.

92. Платонов ВН, ред. Энциклопедия олимпийского спорта: [в 5-ти т.]. [Encyclopedia of the Olympic sport] К.: Олимп. лит., 2002. Т. 1. 496 с.; 2004. Т. 2. 584 с.; Т. 3. 632 с.; Т. 4. 607 с.; Т. 5. 528 с.

93. Поллок МЛ, Шмидт ДХ. Заболевания сердца и реабилитация: учебное пособие: пер. с англ. [Heart diseases and rehabilitation] Киев: Олимп. лит., 2000. 408 с.

94. Привалова Т. Физкультура как обязательный предмет в школе соцвоса. Physical culture as a mandatory subject in school]Харьков: Вестник физической культуры, 1925;1:4-5.

95. Рендстрем ПАФХ, ред. Спортивные травмы. Клиническая практика предупреждения и лечения. [Sports injuries. Clinical practice of prevention and treatment] Киев: Олимп. лит., 2003. 472 с.

96. Рендстрем ПАФХ, ред. Спортивные травмы: основные принципы профилактики и лечения: пер. с англ. [Sports injuries: main prevention and treatment principles] Киев: Олимп. лит., 2002. 380 с.

97. Романенко МИ. Бокс. [Boxing] Киев: Вища школа, 1978. 294 с.

98. Сапливенко Л. Тренування боксера.[Training of a boxer] Спорт, 1938;9:13-5.

99. Сарубин, Э. Популярные пищевые добавки: пер. с англ. [Popular dietary supplements] К.: Олимп. лит., 2005. 480 с.

100. Сахновский КП. Теоретико-методические основы системы многолетней спортивной подготовки [дис. …д-ра пед. наук]. [Theoretico-methodical bases of the long-term sports training]Киев, 1997. 318 с.

101. Сендман Й. Право на кий. [The right for the cue] К.: Олимп. лит., 1999. 196 с.

102. Сили РР, Стивенс ТД, Тейт Ф. Анатомия и физиология: [учебник]: в 2 кн.; пер. с англ. Г. Гончаренко. [Anatomy and physiology] К.: Олимп. лит., 2007. 1224 с.

103. Солоневич Б. Нормальный атлет. [Normal athlete] Харьков: Вестник физической культуры, 1924;3:3.

104. Стеценко ЮН. Функциональная подготовка спортсменов-гребцов различной квалификации. [Functional preparation of rowers] Учебное пособие для студентов университетов и институтов физической культуры. Киев: УГУФВС, 1994. 191 с.

105. Тер-Ованесян А. Працювати весь рік (Режим. Спортивне сполучення. Індивідуальна гімнастика. Робота над технікою). [To work the whole year. (Regime. Sports connection. Individual gymnastics. Work on techniques)] 1939;1- 2:18.

106. Тер-Ованесян А. Весняне тренування легкоатлета, [Spring training of an athlete]1938;3:18-20.

107. Тесленко НЕ, Горкин МЯ. Влияние предварительных упражнений на эффективность при беге. [Impact of preliminary exercises on running efficiency] Теория и практика физической культуры, 1938;5:51-9.

108. Уилмор ДX, Костилл ДЛ. Физиология спорта и двигательной активности: пер. с англ. [Physiology of sport and motor activity]: Олимп. лит., 1997. 504 с.

109. Уилмор ДX, Костилл ДЛ. Физиология спорта: пер. с англ. [Sports physiology] К.: Олимп. лит., 2001. 504 с.

110. Уильямс М. Эргогенные средства в системе многолетней подготовки: пер. с англ.] Ergogenic means in the system of long-term preparation]К.: Олимп. лит., 1997. 255 с.

111. Филиппов ММ. Физиологические механизмы регуляции процесса массопереноса респираторных газов, развития и компенсации гипоксии нагрузки при мышечной деятельности [дис.. д-ра биол. наук]. [Physiological mechanisms for regulating the process of mass transfer of respiratory gases, development and compensation of load hypoxia during muscular activity] Ордена Ленина АН УССР Ордена Трудового Красного Знамени Ин-т физиологиии им. А.А.Богомольца. Ктев, 1986. 406 с.

112. Фірсов З. Дбайливо вирощувати майбутніх майстрів плавання. [Careful cultivating future swimming masters]Спорт, 1938;6:16-9.и

113. Фомин СК. Лыжный спорт [метод. пособие для учителей физ. культуры и тренеров]. [Skiing]Киев: Рад. шк., 1988. 176 с.

114. Хазанович М. Техніка володіння м’ячем у гандболі. [Ball possession technique in handball] Спорт, 1938;5:12-6

115. Шахлина ЛГ. Медико-биологические основы управления процессом спортивной тренировки женщин [дис.. д-ра мед. наук]. [Medico-biological bases of managing female sports training] Украинский гос. ун-т физического воспитания и спорта. К., 1995. 359 с.

116. Шелковский В. Новое в волейболе. [New in volleyball] Спорт, 1938;1-2:13-9.

117. Энока РМ. Основы кинезиологии: пер. с англ. [Bases of kinesiology] Киев: Олимп. лит., 1998. 400 с.

118. Эрл РА, Бехль ТР, ред. Основы персональной тренировки: книга для фитнестренера; пер. с англ. И. Андреев; [Bases of personal training: book for fitness coach] Национальная ассоциация силовой и кондиционной тренировки. Киев: Олимп. лит., 2012. 724 с.

119. Bulatova MM, Platonov VN. Entrenamiento en condiciones extremas (altura, frio y variaciones horarias). Barcelona: Paidotribo, 1998. 188 p.

120. Bulatova MM, Platonov VN. Selection, orientacion, direction y control en el sistema de preparation de deportistas [Libro 5.]; traductor Jaime Humberto Leiva Deantonio. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2015. 210 p.

121. Godik MA, Popov AV. La preparacion del futbolista. Barcelona: Editorial Paidotribo, 1998. 400 p.

122. Latyshkevich LA. Balonmano. Barcelona: Editorial Paidotribo, 1991. 376 p.

123. Mishchenko VS, Monogarov VS. Fisiologia del deportista. Barcelona: Paidotribo, 1995. 328 p.

124. Pimenov MP. Voleibol. Aprender y progresar (mas de 500 ejercicios del servicio, pase, remate y bloqueo). Barcelona: Editorial Paidotribo, 1997. 297 p.

125. Platonov V N. El entrenamiento: enciclopedia general del ejercicio. Vol. IV. Barcelona: Editorial Paidotribo, 1990. 322 p.

126. Platonov VN, Bulatova MM. La preparacion fisica. [6 ed.]. Barcelona: Paidotribo, 1989-2004. 408 p.

127. Platonov VN, Bulatova ММ. Preparation fi’sica, tecnico - tactica y psicologica en los deportistas [Libro 3]; traductor Misael Rivera Echeverry. Cali- Programa Editorial Universidad del Valle, 2015. 114 p.

128. Platonov VN, Fessenko SL. Los sistemas de entrenamsento de los meyores nadadores del mundo: Teorsa y practsca. [2 vol.]. Barcelona, 1994. Vol. 1; 356 p. Vol. 2; 330 p.

129. Platonov VN. Bases generales del sistema de preparacion de los deportistas [Libro; traductor Jaime Cruz Ceron.Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2015. 400 p.

130. Platonov VN. Construction del proceso de preparation de los | deportistas [Libro 4]; taductora, Elena Konovalova. - Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2015. 192 p.

131. Platonov VN. El entrenamiento deportivo, teoria y metodologia [4 ed.]. Barcelona: Paidotribo, 1989-1995. 324 p.

132. Platonov VN. La adaptacion en el deporte. [2a ed.]. Barcelona: Paidotribo, 1994. p. 133.

133. Platonov VN. Las bases del entrenamitnto deportivo. Barcelona: Paidotribo, 1992. 314 p.

134. Platonov VN. Modalidades deportivas olimpicas, competencias y actividad competitiva de los deportistas [Libro 1]; traductor Jaime Cruz Ceron. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2015. 118 p.

135. Platonov VN. Teoria general del entrenamiento deportivo olimpico. Barcelona: Paidotribo, 2001. 686 p.

136. Platonov VN. Tratado de la actividad fisica las bases del entrenamietnto deportivo. Barcelona: Paidotribo, 1992. 314 p.

137. Polischuk D. Ciclismo: Preparacion, teoria y practica. Barcelona: Editorial Paidotribo, 2007. 520 p.

138. Polischuk V. Atletismo iniciacion y perfeccionamiento. Barcelona, 1996.

139. Zaparozhanov LP, Latyshkevich LA. Juegos activos. Educacion primaria y educacion secundaria obligatoria. Barcelona: Editorial Paidotribo, 1996. 232 p.

140. Zaporozhanov VA, Sirenko BN, Yushko BN. La carrera atletica. Barcelona, 1992. 398 p.

141. Platonov VN. Tratado gérai de treinamento desportivo [traduçao Denise Sales, Felipe Freires de Carvalho]. Säo Paulo: Phorte, 2008.

142. Platonov VN. L’entraînement sportif théorie et méthodologie. Paris: Revue E.P.S., 1988. 290 р.

143. Platonov VN, Fessenko SL. Sistema de treinamento dos melhores nadadores do mundo, v. 1: teoria e pratica (traduçao e revisäo técnica, Marcelo Garcia Massaud; revisado por Antonio Torres Beltran). Rio de Janeiro: Sprint, 2003.

144. Platonov VN, Bulatova MM. A Preparacao Fisica. Rio de Janeiro: Sprint, 2003. 388 p.

145. Platonov VN, Bulatova MM. La preparacion fisica. Rio de Janeiro: Sprint, 2003. 408 p.

146. Platonov VN. Teoria serai do treinamento desportivo ohmpico [trad. Ronei Silveira Pinto, et al.]. Porto Alegre: Artmed, 2004.

147. Platonov VN. Treinamento desportivo para nadadores de alto nivel [traduçâo de Denise Regina Sales]. Sâo Paulo: Phorte, 2005. 400 p.

148. Platonov VN., Bulatova MM. (2003). A Preparacao Fisica. Rio de Janeiro: Sprint, 388 p.

149. Platonov VN. L`adaptation des sporties ux charges d'entrainement et de competition. Paris: Revue E.P.S., 1991.

Поступила: 18.12.2020

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)