Вимоги до оформлення

Вимоги до оформлення статей:

 1. Стаття приймається українською, російською чи англійською мовами.
 2. Кількість співавторів не обмежена.
 3. Статті подаються у електронному варіанті на почту journal@sportnauka.org.ua.
 4. Стаття друкується через 1,5 інтервалу, шрифт Times new Roman 14 pt, формат Word. Поля: по 2 см. Абзац 1 см (не допускається оформлення абзаців пробілами). Не допускається використання переносів.
 5. Об’єм статті – 8–20 сторінок (оглядові статті можуть бути більшого об’єму), включаючи: текст, малюнки, таблиці, список літератури.
 6. Формули, символи мають бути чітко написані та розмічені. Формули (шрифт 10) – редактори формул: MathType Equation, Microsoft Equation.
 7. Малюнки (кольорові) виконуються з можливістю подальшої редакції у WORD, Exсel (шрифт 10) або окремими файлами у форматі jpg (300x300dpi). Фото – окремими файлами у форматі jpg (300х300dpi). Назва малюнку оформлюється з нової сторінки без абзацу (приклад: РИСУНОК 1 – Назва)
 8. Назва таблиць оформлюється без абзацу (шрифт 10) (приклад: ТАБЛИЦЯ 1 – Назва)
 9. Статті приймаються виключно з проблематики олімпійського спорту за науковими напрямками:
  • історія;
  • олімпійська освіта;
  • спортивна підготовка;
  • медицина та біологія;
  • біомеханіка;
  • психологія;
  • соціологія, економіка, менеджмент;
  • зарубіжний досвід;
  • досвід видатних спортсменів (тренерів);
  • запрошуємо до дискусії;
  • інформація.
 10. Структура статті:
  • напрямок;
  • назва (укр. чи рос. мовою);
  • прізвище, ім’я автора (-ів) (укр. чи рос. мовою);
  • організація, місто, країна;
  • ABSTRACT (на англ. мові, 1800-2000 знаков з пробілами). Переклад анотації на англійську мову за необхідності виконує редакція. Структура анотації: назва статті (виділяється жирним шрифтом),  прізвища та ініціали авторів (виділяється жирним шрифтом), objective, methods, results, conclusions (структурні елементи виділяються курсивом без абзацу);
  • Keywords (на англ. мові не більше 5-6 слів, рекомендується не повторювати слова з назви, не рекомендується використовувати словосполучення). За необхідності редакція виконує переклад на англійську мову;
  • АНОТАЦІЯ (на українській мові, 2000 знаків з пробілами). Структура анотації: назва статті (виділяється жирним шрифтом),  прізвища та ініціали авторів (виділяється жирним шрифтом),  мета, методи, результати, висновки (структурні елементи виділяються курсивом без абзацу);
  • Ключові слова (на українській мові, не більше 5-6 слів, рекомендується не повторювати слова з назви, не рекомендується використовувати словосполучення);
  • Постановка проблеми;
  • Мета;
  • Методи і організація досліджень — вказати кількість учасників експерименту, їх вік, якісну характеристику, апаратуру та методики, що використовувалась, формули, за якими проводились розрахунки, умови проведення експерименту. Методи моють бути описані коротко, але достатньо, щоб дозволити іншим дослідникам повторити дослідження;
  • Результати досліджень — практичні дослідження бажано ілюструвати таблицями (зі статистичною обробкою) або малюнками, не дублюючи результати у тексті; необхідно описати отримані результати;
  • Дискусія — має включати в себе інтерпретацію результатів з даними літератури, акцентувати увану на даних, які вперше були отримані та досліджені, доповнили або уточнили дані інших вчених; слід також вказати перспективи подальших досліджень;
  • Висновки — чітко сформулювати висновки, вказати, як отримані результати можуть бути використані в інших видах спорту. Висновки не повинні повторювати результати. Необхідно вказати, що витікає з результатів. Також вони мають бути пов’язані з метою дослідження;
  • Подяки – за необхідності відзначити усіх учасників, які не є співавторами, але внесли свій вклад у написання статті (наприклад, технічних асистентів, помічників, операторів тексту або керівника відділу). Необходо вказати їх роль. Має бути відзначена фінансова чи будь-яка інша матеріальна допомога. У випадку виконання дослідження у рамках держбюджетної теми — слід вказати це.
  • Конфлікт інтересів осіб, що мають пряме чи опосередковане відношення до статті чи вказаних у ній даних. Якщо конфлікт інтересів відсутній — вказати «Автор(и) заявляє(ють), що конфлікт інтересів відсутній».
  • Література оформляється згідно стилю Vancouver на мові оригіналу. У джерелах не на англійській мові після назви книги чи статті в квадратних дужках вказати переклад назви. У посиланнях на статті з наукових журналів вказувати повну назву журналу та перераховувати усіх авторів. Якщо стаття має DOI, то обов’язково вказати в кінці. У списку літератури мають переважати джерела за останні 5 років, редакція рекомендує використовувати не менше 50 % зарубіжних джерел. У списку літератури рекомендується включати посилання на попередні роботи авторів (не більше 3-х посилань на одного автора). Список літератури подається в алфавітному порядку; посилання на літературу у тексті обов’язково і вказується цифрами у квадратних дужках (наприклад [2, 4, 25]);
  • Коротка анотація на російській мові для змісту (200-300 знаків);
  • Довідка про автора (на російській та англійській мові), для кореспондеції (лише 1 автор):  прізвище, ім’я, по-батькові,  науковий ступінь, вчене звання, кафедра чи відділ, де працює автор, повна назва організації, де працює автор; поштовий індекс, адреса; номери телефонів (для зв’язку з автором, не для публікації у журналі); адреса електронної пошти; номер ORCID).
 11. Для оглядових статей можливе спрощення структури статті. Обов’язковими компонентами є: постановка проблеми; ціль; результати дослідження; дискусія; висновки; список літератури.
 12. Основним при рецензуванні є змістовна та наукова складова публікації, а також її доступність та інтерес для різних спеціалістів у сфері спорту. Тому редакція журналу зацікавлена в публікаціях статей провідних спеціалістів різних країн у сфері спорту.
 13. Представляючи статтю до публікації, автор (автори) тим самим:
 14. Публікація статей – безкоштовна. Після випуску журналу автори отримують по 1 екземпляру.
 15. Контактна інформація:

Адреса: Україна, 03150, Київ, вул. Фізкультури, 1.
Редколегія журналу «Наука в олимпийском спорте»
(гл. редактор – Платонов В.М.).
Тел./факс: +38 (044) 287-32-61
E-mail:  journal@sportnauka.org.ua
Сайт:  http://www.sportnauka.org.ua

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)