Індивідуалізація спеціальної фізичної підготовки арбітрів високої кваліфікації у футболі

Автори: Валерій Ніколаєнко, Тарас Чопілко
Розділ: Спортивная Подготовка
Видано у номері: 2020, 4
Ключові слова:
Анотація:

doi: 10.32652/olympic2020.4_1

Мета. Теоретично обґрунтувати та розробити технологію індивідуалізації спеціальної фізичної підготовки арбітрів у футболі. Методи. Аналіз і узагальнення даних спеціальної літератури, мережі Інтернет та досвіду практичної роботи з планування процесу фізичної підготовки арбітрів у футболі; педагогічне спостереження; соціологічні методи дослідження; педагогічний експеримент; медико-біологічні методи; метод експертної оцінки; методи математичної статистики. Результати. Статистичний аналіз результатів дослідження свідчить, що на початку його проведення в контрольній та експериментальній групах арбітрів рівень швидкісних можливостей та швидкісної витривалості достовірно не відрізнявся в групах (р . 0,05) та знаходився на низькому та середньому рівні. Експериментальна група (15 арбітрів вищої кваліфікації) після впровадження диференційованої програми спеціальної фізичної підготовки підвищила свій рівень спеціальної підготовленості: швидкісні можливості на 2,5 %, швидкісну витривалість на 29,3 %. У контрольний групі (14 арбітрів вищої кваліфікації) загальний рівень швидкісної витривалості підвищився на 8,2 % (р . 0,05). Індивідуальна динаміка показників рівня швидкісної витривалості у 64,3 % арбітрів контрольної групи під час експерименту залишилась на рівні нижніх модельних значень, у 35,7 % підвищилася. В експериментальній групі спостерігали статично значуще підвищення індивідуальних показників швидкісної витривалості (р . 0,05): у 60 % арбітрів відзначали покращення показників та відповідність верхнім модельним значенням (. 23,0 відрізка), у 40 % арбітрів показники дорівнювали середнім модельним значенням. Доведено позитивну динаміку індивідуальних показників, що характеризують швидкісні можливості: 80 % арбітрів експериментальної групи покращили рівень швидкісних можливостей, потрапивши до високого, та вищого за середній рівень. У контрольній групі 21,4 % арбітрів продемонстрували високий рівень показників. Спостерігалось зниження показника за рівнем вищий за середній з 42,9 до 28,6 % відповідно. Висновок. Позитивна динаміка рівня швидкісних можливостей, швидкісної витривалості, зменшення помилок під час гри підтвердили ефективність розробленої технології індивідуалізації спеціальної фізичної підготовки, програми та рекомендацій щодо її застосування арбітрами та асистентами арбітра.

Література

1. Абдула АБ. Дослідження антропометричних та функціональних показників арбітрів різної кваліфікації у футболі. Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання та спорту. 2013;(5):3-6.
2. Абдула АБ. Удосконалення фізичної підготовки футбольних арбітрів [автореферат]. Харків; 2011. 20 с.
3. Ашанин BC, Абдула АВ. О рейтинговой аттестации деятельности футбольных арбитров первой и высшей лиги. В: Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. Материалы электрон. науч. конф.; 2005 Янв 15; Харьков. Харьков: ХГАДИ; 2005. с. 14-7.
4. Будогосский АД, Турбин ЕА. Физическая подготовленность и профессиональный интеллект арбитров как условия реализации возможностей диагональной системы судейства. Теория и практика футбола. 2005;(3):18-21.
5. Будогосский АД. Организационно-педагогические аспекты построения процесса профессиональной подготовки футбольных арбитров начальной категории [автореферат]. Москва; 2008. 26 с.
6. Вихров КЛ. Компаньон футбольного арбитра. Київ: КОМБІ ЛТД; 2006. 358 с.
7. Вихров КЛ. Факторы и педагогические средства повышения качества и надежности судейства по футболу [автореферат]. Киев: КГИФК; 1986. 24 с.
8. Денисова ЛВ, Хмельницкая ИВ, Харченко ЛА. Измерения и методы математической статистики в физическом воспитании и спорте: учеб. пособ. для вуз. Киев: Олимпийская лит.; 2008. 127 с.
9. Дулібський А, Грисьо Я. Чемпіонат світу з футболу 2014 року: кадрово-аналітичний аспект. Молода спортивна наука України. 2015;(19):70-75.
10. Зайкельт Ф. Психологическая подготовка арбитра. Спорт за рубежом. 1977;(3):12-4.
11. Іщенко ІА. Психологічне забезпечення професійної придатності футбольних арбітрів до діяльності в особливих умовах [автореферат]. Київ: Національний університет оборони України; 2012. 20 с.
12. Колліна П. Арбітри намагатимуться якісно працювати без додаткових асистентів [Інтернет]. Доступно: https://ffu.ua/article/28178 [цитовано 2014 Серп 27].
13. Костюкевич ВМ. Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки. Винница: Планер; 2006. 683 с.
14. Кузьмин МА. Психологические факторы судейской деятельности в футболе [диссертация]. Санкт-Петербург; 2004. 195 с.
15. Кулалаев ПН. Начальная подготовка футбольных арбитров [диссертация]. Волгоград: Волгоградская государственная академия физической культуры; 2006. 163 с.
16. Манило ЮВ. Исследование функциональных возможностей и двигательной деятельности футбольных арбитров профессиональных команд. В: Актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. Уфа: Уфимский гос. авиационный технический ун-т; 2014: С. 286–91.
17. Маніло ЮВ. Фізична підготовка арбітра з футболу. В: Стратегічні питання світової науки – 2014: зб. наук. пр. 10-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (фізична культура і спорт). Перемишль; 2014. Вип. 33: С. 89-93.
18. Ніколаєнко ВВ. Система багаторічної підготовки футболістів до досягнення вищої спортивної майстерності [автореферат]. Київ; 2015. 38 с.
19. Петров ВД, Абдула АБ. Физическая подготовка футбольных арбитров. Харьков; 2007. 96 с.
20. Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и практичекие приложения. Киев: Олимпийская лит.; 2004. 808 с.
21. Соломонко ВВ, Лісенчук ГА, Соломонко ОВ. Футбол. Київ: Олімпійська літ., 2005. 296 с.
22. Спирин АН, Будогосский АД. Искусство взаимоотношений и особенностей менеджмента в судействе соревнований по футболу. Искусство управления. Москва: Футбольный арбитр; 2003. 55 с.
23. Сушко РО. Теоретико-методичні основи розвитку спортивних ігор в умовах глобалізації (на матеріалі баскетболу) [автореферат]. Київ; 2018. 40 с.
24. Турбин ЕА. Формирование специальных навыков футбольных арбитров начальной подготовки [автореферат]. Малаховка; 2009. 24 с.
25. Турбин ЕА. Формирование специальных навыков футбольных арбитров начальной подготовки [диссертация]. Москва; 2009. 170 с.
26. Хусаинов СГ. Актуальные вопросы подготовки профессиональных арбитров в футболе. Теория и практика футбола. 2001;(21):16-24.
27. Шинкарук ОА. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта). Київ: Олімпійська літ.; 2011. 359 с.
28. Krustrup P, Mohr M, Amstrup T, Pedersen R, Bangsbo J. The yo-yo intermittent recovery test physiological response, reliability, and validity. Med Sci Sports Exerc. 2003;35(4):697-705.
29. Mallo J, Navarro E, Aranda JMG, Нelsen WF. Activity profile of top-class association football referees in relation to fitness-test performance and match standard. Journal of Sports Sciences. 2009 Jan;27(1):9-17.
30. Martinez RC, Collado PS. An assessment of the nutritional intake of soccer referees. Journal of the International Society of Sports Nutrition [Internet]. 2015 Dec;(12):8. Available from: https://rd.springer.com/article/10.1186/s12970-015-0068-9

Надійшла: 04.12.2020

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)