Відбір у спортивних іграх з врахуванням психологічних характеристик спортсменів

Автори: Надія Височіна, Руслана Сушко
Розділ: Спортивная Подготовка
Видано у номері: 2021, 1
Ключові слова:
Анотація:

doi: 10.32652/olympic2021.1_3

Сьогодні, як і раніше, особливу увагу вчених привертає проблема відбору в спортивних іграх.
Мета. Сформувати алгоритм відбору в командних спортивних іграх для збірних команд країни з урахуванням психологічних характеристик спортсменів.
Методи. Аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури та мережі Інтернет; педагогічне спостере- ження; теоретичне моделювання; методи психодіагностики; методи математичної статистики.
Результати. Систематизовано та інтерпретовано матеріал з проблематики відбору в командних спортивних іграх, на основі якого сформовано алгоритм відбору гравців, що включає три етапи: відбір за результатами змагальної діяльності; відбір для проведення навчально-тренувальних зборів; відбір для головних змагань сезону з ураху- ванням реєстрації показників техніко-тактичної діяльності, тестування фізичної підготовленості та діагностики психологічних характеристик. Висновки. На основі збору інформативних даних, обробки та інтерпретації отриманих результатів, з урахуванням взаємозв'язку між психологічними і техніко-тактичними показниками гравців, відповідно до їх ігрових амплуа, розроблено алгоритм відбору, що складається з трьох послідовних етапів, що є базою для оптимізації процесу відбору при формуванні збірних команд країни в ігрових видах спорту.

Література

1. Височіна НЛ. Психологічне забезпечення у системі підготовки спортсменів в олімпійському спорті [Psychological support in the system of training athletes in the Olympic sports] [монографія]. Київ: Центр учбової літератури. 2017.384 с.
2. Дорошенко ЭЮ. Управление технико-тактической деятельностью в командных спортивных играх [Management of technical and tactical activity in team sports] [монография]. Запорожье: ООО Липс. 2013.436 с.
3. Козина Ж, Ермаков С, Цеслицка М. Теоретико-методические основы индивидуального подхода в спорте [Theoretical and methodological foundations of an individual approach in sports]. Быдгощ.2014.396 с.
4. Костюкевич ВМ. Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки [Management of the training process of footballers in the annual training cycle] [монография. 2-е изд.]. Киев: КНТ. 2016. 683 с.
5. Костюкевич ВМ, Врублевський ЄП, Вознюк ТВ та ін. Теоретико-методичні основи контролю у фізичному вихованні та спорті [Theoretical and methodological foundations of control in physical education and sports] [монографія]. Вінниця: ТОВ «Планер».2017.191 с.
6. Лисенчук Г, Тищенко В. Инновационная технология компьютерного тестирования психомоторики в спортивных играх [Innovative technology of computer testing of psychomotor skills in sports games]. Наука в олимпийском спорте. 2019;1:36-41. doi:10.32652/olympic2019.1_5.
7. Мітова О, Івченко О. Наукове обґрунтування алгоритму комплексного контролю підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки [Scientific substantiation of the algorithm of complex control of basketball players fitness at the stage of preliminary basic training]. Спортивний вісник Придніпров’я. 2018;3:83-92.
8. Николаенко В. Построение многолетней подготовки в современном футболе [Long-term preparation design in modern football]. Наука в Олимпийском спорте. 2014;1: 12-17.
9. Ніколаєнко ВВ. Байрачний ОВ. Особливості розвитку футболу на сучасному етапі [The peculiarities of football development at the current stage]. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2012;3: 17-20.
10. Павленко Ю. Організація та середовище системи науково-методичного забезпечення олімпійської підготовки [Organization and environment of the system of scientific methodological provision for Olympic preparation]. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2011;4 (6): 34-39.
11. Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спор-те. Общая теория и ее практические приложения [System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications]: [учебник для тренеров]: в 2 кн. Киев: Олимпийская литература; 2015. Кн. 1. 680 с.
12. Платонов В, Есентаев Т. Организационно-управленческие модели совершенствования системы подготовки спортсменов высокой квалификации в условиях политизации и коммерциализации олимпийского спорта [Organizational and managerial models of improving the system of elite athletes preparation under the conditions of politicization and commercialization of Olympic sport]. Наука в олимпийском спорте. 2015;1: 19-26.
13. Платонов В, Павленко Ю, Томашевский В. Подготовка спортсменов разных стран к Олимпийским играм [Preparation of athletes from different countries for the Olympic Games]. Киев: Издательский дом Д. Бураго. 2012. 336 с.
14. Сушко Р. Формирование теоретической модели развития баскетбола в Украине с учетом влияния факторов глобализации спорта высших достижений [Formation of the theoretical model of basketball development in Ukraine with account for the influence of factors of elite sport globalization]. Наука в олимпийском спорте. 2017;1: 48-55.
15. Тищенко ВО. Методологічні основи сучасноїсистеми підготовки гандболістів вищоїкваліфікації[Methodological foundations of the modern system of training highly qualified handball players]. В: Єрмаков СС, редактор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць. 2014;1: 76-79. doi:10.6084/m9. gshare.894395
16. Шамардин ВН. Обоснование теоретико-методических основ стратегии подготовки футбольных команд высшей квалификации [Substantiation of the theoretical and methodological foundations of the strategy for training highly qualified football teams]. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2012;2: 74-78.
17. Doroshenko E, Sushko R, Koryahin V, Pityn M, Tkalich I, Blavt O. The competitive activity structure of highly skilled basketball players on the basis of factor analysis methods. Human Movement.2019;20(4):33-40. doi:10.5114/hm.2019.85091
18. Kozina Z, Sobko I, Bazulyuk T, Ryepko O, Lachno O, Ilnitskaya A. The applying of the concept of individualization in sport. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2015(2); Art 27:172-177. doi:10.7752/jpes.2015.02027
19. Ozolin NG. The table book of coach: the science of winning. Moscow: Astrel: AST; 2006.864 p.
20. Pityn M, Bohuslavska V, Khimenes Kh, Neroda N, Edeliev O. Paradigm of theoretical preparation in sports. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 2019;19: (Supplement issue 6), Art 338: 2246-2251. doi:10.7752/jpes.2019.s6338.
21. Polianychko O, Lopatenko G, Biletska V, Yasko L, Spesyvykh O, Yeretyk A. The psychological influence of open and enclosed spaces on the regulation of motor activity. Journal of Physical Education and Sport. 2018; Art 102: 703-705. doi:10.7752/jpes.2018.02102
22. Sushko R, Vysochina N, Vorobiova A, Doroshenko E, Pastuhova V, Vysochin F. Psychological Selection in Game Sports on the Basketball Example. Journal of Physical Education and Sport, 2019;19 (3): Art. 250, 1708-1714. doi:10.7752/ jpes.2019.03250.
23. Vysochina N. Psychological support in long-term preparation of athletes. Sporto mokslas. 2016;4 (86): 2-9.

Надійшла: 15.04.2021

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)