Вправи для загального розвитку як ефективний засіб різнобічної рухової підготовки в спорті

Автори: Валентина Сосіна
Розділ: Спортивная Подготовка
Видано у номері: 2021, 1
Ключові слова:
Анотація:

doi: 10.32652/olympic2021.1_4


Мета. На основі аналізу літератури класифікувати вправи для загального розвитку за різними ознаками, що дасть змогу використовувати їх як ефективні засоби спортивної підготовки.
Методи. Аналіз і синтез науково-методичної літератури, даних мережі Інтернет; структурно-функціональний аналіз; моделювання.
Результати. Розглянуто значення різнобічної рухової підготовки в спорті як одного з ефективних методів, що сприяє формуванню рухового потенціалу, рухової або моторної пам'яті, рухової ерудиції спортсмена, усуненню монотонії значних фізичних навантажень, прискоренню та спрощенню механізмів засвоєння елементів техніки обраного виду спорту, розвитку фізичних якостей, протидії передчасному завершенню спортивної кар’єри та ін. Особливого значення набуває різнобічна рухова підготовка на початкових етапах багаторічного процесу спортивного удосконалення. Визначено роль вправ для загального розвитку, виділено чинники ефективності обраних засобів, розроблено класифікації, що дає змогу добирати і доцільно використовувати оптимальні з них для вирішення конкретних педагогічних завдань. Класифікації вправ для загального розвитку, які були складені та охарактеризовані за різними ознаками (анатомо-фізіологічною, формою та способом виконання рухів, методикою проведення, переважним розвитком фізичних і рухових здібностей та ін.), є об’єктивною вимогою спортивної практики. Висновки. Різнобічна рухова підготовка є фундаментом для подальшого прогресування спортсменів, де вправи для загального розвитку використовуються як потужний засіб досягнення мети. Розробка класифікацій вправ для загального розвитку за різними ознаками дає змогу визначити їх багатофункціональність, а також обирати ті з них, які необхідні в обраному виді спорту, з урахуванням індивідуальних особливостей і рівня підготовленості спортсмена, або для вирішення поставлених педагогічних завдань.

Література

1. Меньшиков НК, Журавин МЛ, Скрябин НД. Гимнастика с методикой преподавания [Gymnastics with teaching methods.]. Москва: Просвещение. 1990. 223 с.
2. Журавин МЛ. Гимнастика: учеб. для студ. выс. учеб. заведений. [Gymnastics]. Москва: Академия. 2002. 436 с.
3. Коляденко ГІ. Анатомія людини: підручник для педагогічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів [Human anatomy]. Київ: Либідь. 2009. 381 с.
4. Левицький В. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні [Modern physical culture and health-related technologies in physical education]. Теорія і методика фізичного виховання і спорту.2004;1: 27-31.
5. Марченко ЮП, Терещенко ІА. Стройові та загальнорозвиваючі вправи і методика навчання [Military and general developmental exercises and teaching methods]. Київ: Олімпійські література.1999. 62 с.
6. Попов ЕГ. Общеразвивающие упражнения в гимнастике. [General developmental exercises in gymnastics]. Москва: Терра Спорт. 2000. 72 с.
7. Сосина ВЮ, Нетоля ВА. Коллекция забавных гимнастических упражнений [Collection of fun gymnastic exercises]. Киев: Олимпийская литература. 2013. 432 с.
8. Сосіна ВЮ. Гімнастика. Вправи для загального розвитку: навчальний посібник [Gymnastics. Exercises for general development]. Київ: Олімпійська література. 2017. 552 с.
9. Терехина РН, Крючек ЕС, Люйк ЛВ. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для студ. учреждений высшего образования [Theory and methodology of teaching basic sports events]. 3-е изд., стер. Москва: Издательский центр «Академия». 2014. 288 с.
10. Функціональна анатомія: підручник для студентів навчальних закладів з фізичного виховання і спорту III та IV рівнів акредитації [Functional anatomy]. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2001. 513 с.
11. Худолій ОМ. Основи методики викладання гімнастики: навчальний посібник. [Fundamentals of methods of teaching gymnastics]. Харків: «ОВС». 2008. Ч. 1. 416 с.
12. Alter M.J. STRECINK 311 protahovacich cviku pro 41 sportu. Grada Publishing. 1999. 228 s.
13. Kaczynski A. Zabawowe formy cwiczen zrecznosciowo - akrobatycznych. Wroclaw. 2000. 213 s.
14. Marciniak J. Zbior cwiczen koordynacyjnych I gibkosciowych. Warszawa. 1998. 132 s.
15. Peric T. Sportovni priprava deti. Praha: Grada Publishing. 2008. 192 s.
16. Sosina W, Biskup L. Zabawowe formy gimnastyczne dla dzieci i doroslych. GIM: Magazyn gimnastyczny. 1999; 4: 32-3.
17. Sosina W, Biskup L. Zabawowe formy gimnastyczne dla dzieci i doroslych. GIM: Magazyn gimnastyczny. 2000; 5:36.

Надійшла: 08.04.2021

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)