Значення та види прикладних вправ для різнобічної рухової підготовки в спорті

Автори: Валентина Сосіна
Розділ: Спортивная Подготовка
Видано у номері: 2021, 3
Ключові слова:
Анотація:

Сосіна В. Значення та види прикладних вправ для різнобічної рухової підготовки в спорті. Наука в олимпийском спорте. 2021;3:4-8. DOI:10.32652/olympic2021.3_1


Мета. Визначення основних традиційних та інноваційних прикладних вправ, що сприяють ефективній різнобічній руховій підготовці спортсменів.

Методи. Аналіз і синтез науково-методичної літератури, даних мережі Інтернет; структурно-функціональний аналіз; моделювання.

Результати. Окреслено значення прикладних вправ і їх вплив на організм спортсменів, визначено й охарактеризовано традиційні та інноваційні види прикладних вправ, які використовуються під час підготовки спортсменів і сприяють поліпшенню їх різнобічної рухової підготовленості. У статті проаналізовано такі види прикладних вправ: ходьба і біг, лазіння і перелізання, стрибки, виси й упори. Вони розділені на дві групи: традиційні та інноваційні. У деяких випадках цей поділ умовний, оскільки для одних видів спорту вправи будуть традиційними, а для інших − інноваційними.
Висновки. Різнобічна рухова підготовка є фундаментом для подальшого удосконалення роботоздатності спортсменів, де традиційні та інноваційні види прикладних вправ використовують як ефективний засіб досягнення мети спортивного тренування.

Література
1. Борейко НЮ. Історичний аналіз системи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів [Historical analysis of the system of professional and applied physical training of students]. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків: ХДАДМ (ХХПІ). 2006;9:33-8.
2. Гимнастика и методика преподавания [Gymnastics and teaching methods]: учебник для ин-тов физ. культуры / под ред. ВМ. Смолевского; изд. 3-е, перераб., доп. Москва: Физкультура и спорт; 1987. 336 с.
3. Меньшиков НК, Журавин МЛ, Скрябин НД. Гимнастика с методикой преподавания [Gymnastics with teaching methods]. Москва: Просвещение; 1990. 223 с.
4. Сосіна ВЮ. Гімнастика. Вправи для загального розвитку [Exercises for general development]: навч. посіб. Київ: Національний університет фізичного виховання і спорту України, вид-во «Олімпійська література»; 2017. 552 с.
5. Худолій ОМ. Основи методики викладання гімнастики [Fundamentals of methods of teaching gymnastics]: навч. посіб. у 2-х част. [3-є вид, випр. і доп.] Харків: ОВС, 2004. Ч. 1. 414 с.
6. Шишкина ВА. Движение + движение [Movement + movement]. Москва: Просвещение; 1992. 96 с.

Надійшла 20.08.2021

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)