Класифікація і методика навчання техніки фінта у гандболі

Автори: Ігор Шестаков
Розділ: Спортивная Подготовка
Видано у номері: 2021, 3
Ключові слова:
Анотація:

Шестаков И. Классификация и методика обучения технике финта в гандболе. Наука в олимпийском спорте. 2021;3:9-15. DOI:10.32652/olympic2021.3_2

За останні 10–15 років Міжнародна федерація гандболу значно змінила правила гри, що призвело до структурної трансформації усіх видів підготовки гандболістів. У зв’язку з цим виникла певна проблемна ситуація: з одного боку, різко зросла кількість нових прийомів гри, з іншого – основні положення теорії та методики гандболу втратили свою актуальність.

Мета. На основі аналізу та узагальнення наукової літератури довести необхідність оновлення теоретико-методичних даних про техніку фінта.

Методи. Аналіз і синтез даних науково-методичної літератури.

Результати. Отримані в ході науково-дослідницької роботи результати представлено у вигляді оригінальної класифікації техніки фінта, що об’єднує 102 рухи, а також додаткових даних, які дозволяють розкрити її структуру та зміст. При розробленні класифікації елемента гандбольної техніки – фінт – було застосовано інноваційний підхід розподілення технічних дій за такими розділами: спосіб виконання, варіант, тип. Значна частина статті присвячена дослідженню загальної послідовності навчання техніки фінта з урахуванням віку гандболістів, а також методиці навчання техніки одного окремого руху, що використовується нападаючими для обігрування захисника.

Висновок. У статті наведено аналіз науково-методичної літератури з гандболу, що обґрунтовує необхідність оновлення теоретико-методичних даних про техніку фінта. Застосування на практиці результатів, отриманих під час наукового дослідження і представлених у цій статті, дасть змогу покращити якість навчально-тренувального процесу, спрямованого на підвищення рівня технічної майстерності гандболістів різного віку.

Література
1. Гречин АЛ. Гандбол в школе [Handball in a school environment]. Минск: Пачатковая школа; 2008. 56 с.
2. Дорохов СИ. Подготовка гандболистов на основе имитационного моделирования игровой деятельности [Training of handball players on the basis of simulation modeling of playing activity] [диссертация]. Санкт-Петербург; 2004. 277 с.
3. Зотов ВП. Моделирование подготовки гандболистов высокой квалификации [Modeling the training of elite handball players]. Киев: Здоров’я; 1982. 128 с.
4. Зубрицкая ЕЛ. Обучение техническим приемам игры в гандбол: метод. Рекомендации [Teaching handball techniques: method. recommendations]. Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова. Витебск: ВГУ им. П. М. Машерова; 2005. 44 с.
5. Игнатьева ВЯ. Теория и методика гандбола: учеб. [Theory and methodology of handball: textbook]. Москва: Спорт; 2016. 328 с.
6. Кубраченко АГ, Ткачук ВГ. Педагогические технологии подготовки гандболистов [Pedagogical technologies for training handball players]. Киев: Київдрук; 2015. 598 с.
7. Латышкевич ЛА, Маневич ЛР. Техническая и тактическая подготовка гандболистов [Technical and tactical training of handball players]. Киев: Здоров’я; 1981. 176 с.
8. Ривкин АА. Подготовка гандболиста [Training of a handball player]. Ташкент: Медицина; 1985. 159 с.
9. Тхорев ВИ. Основы игры и методика обучения гандболу [Fundamentals of the game and methodology of teaching handball]. Краснодар: КГАФК; 1995. 75 с.
10. Шестаков ИГ. Гандбол: теория и методика обучения [Handball: theory and methodology of teaching]. Минск: БГУФК; 2021. 556 с.
11. Шестаков ИГ. Техническая подготовка гандболиста [Technical training of a handball player]. Москва: Физкультура, образование и наука; 1997. 210 с.

Надійшла 30.08.2021

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)