Організація контролю психологічної підготовленості кваліфікованих тхеквондистів у чотирирічних олімпійських циклах

Автори: Надія Височіна, Ірина Ромолданова
Розділ: Психология
Видано у номері: 2021, 3
Ключові слова:
Анотація:

Височіна Н, Ромолданова І. Організація контролю психологічної підготовленості кваліфікованих тхеквондистів у чотирирічних олімпійських циклах. Наука в олимпийском спорте. 2021;3:26-36. DOI:10.32652/olympic2021.3_4


Мета. Створити універсальний алгоритм організації процесу психологічного контролю підготовленості кваліфікованих тхеквондистів у рамках системи підготовки до Олімпійських ігор та визначити його структуру, зміст, ключові принципи і напрями.

Методи. Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури і мережі Інтернет, структурно-функціональний метод, педагогічне спостереження, методи експертних оцінок і математичної статистики.

Результати. Систематизовано та інтерпретовано матеріал стосовно контролю психологічної підготовленості кваліфікованих тхеквондистів, на основі якого визначено сутність психологічного контролю та його види в системі психологічного забезпечення підготовки кваліфікованих тхеквондистів у чотирирічних олімпійських циклах підготовки, а також сформовано алгоритм його реалізації.
Висновки. Створено універсальний алгоритм організації процесу психологічного контролю, визначено структуру, зміст, ключові принципи та напрями в рамках системи підготовки спортсменів до Олімпійських ігор. Сформовано комплекс інформативних психологічних складових, рекомендованих експертами для діагностики індивідуальної структури та стану психологічної підготовленості кваліфікованих тхеквондистів у чотирирічних олімпійських циклах. Виявлено, що залежно від досвіду спортсменів може змінюватися пріоритетність значущих психологічних властивостей та якостей, які впливають на змагальну діяльність. Доведено, що важливим завданням контролю психологічної підготовленості є створення індивідуальних психологічних профілів тхеквондистів, які можуть бути використані як модельний орієнтир на більш ранніх етапах багаторічної підготовки. Визначено напрями використання даних психологічного контролю у процесі підготовки кваліфікованих тхеквондистів у чотирирічних олімпійських циклах.

Література
1. Арканія РА. Удосконалення тренувального процесу тхеквондистів [Improving the training process of taekwondo athletes]. Траектория науки. 2016;2(7):5.14-5.33.
2. Виноградов В, Высочина Н, Рыбачок Р. Коррекция психоэмоционального состояния квалифицированных боксеров путем телесно-кинестетических мобилизационных воздействий [Correction of the psychoemotional state of qualified boxers by means of bodily-kinesthetic mobilization influences]. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2015;10:39-42.
3. Высочина Н, Сушко Р. Отбор в спортивных играх с учетом психологических характеристик спортсменов [Selection in sports games with account for athletes’ psychological characteristics]. Наука в олимпийском спорте. 2021;1:37-43. doi: 10.32652/olympic2021.1_3.
4. Высочина НЛ. Психологическое обеспечение подготовки спортсменов в олимпийском спорте [Psychological support for athletes’ preparation in Olympic sports]: монография. Москва: Спорт; 2021. 304 с.
5. Горская ГБ. Психологическое обеспечение многолетней подготовки спортсменов [Psychological support for long-term athletes preparation]: учеб. пособие. Краснодар: КГУФКСТ; 2008. 209 с.
6. Дрюков ВД. Подготовка спортсменов высокой квалификации в четырехлетних олимпийских циклах [Training of elite athletes in four-year Olympic cycles]. Киев: Науковий світ; 2002. 240 с.
7. Ильин ЕП. Психология спорта [Psychology of sports]. Санкт-Петербург: Питер; 2012. 352 с.
8. Коробейников ГВ, Турлыханов ДБ, Коробейникова ЛГ, Никоноров ДМ, Воронцов АВ. Контроль психофизиологического состояния борцов высокой квалификации [Control of the psychophysiological state of highly qualified wrestlers]. Теория и методика физической культуры. 2021;65(3):35-41. doi.org/10.48114/2306-5540_2021_3_35
9. Матвеев ЛП. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты [General theory of sports and its applied aspects]: учебник. Москва: Советский спорт; 2010. 340 с.
10. Медико-биологические термины в спорте (словарь-справочник) [Medical and biological terms in sports (dictionary-reference book)] / Под ред. Л. М. Гуниной, А. В. Дмитриева. Москва: Спорт; 2019. 336 с.
11. Мітова О, Івченко О. Наукове обґрунтування алгоритму комплексного контролю підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки [Scientific substantiation of the algorithm of complex control of basketball players readiness at the stage of preliminary basic training]. Спортивний вісник Придніпров’я. 2018;3:83-92.
12. Платонов В, Есентаев Т. Организационно-управленческие модели совершенствования системы подготовки спортсменов высокой квалификации в условиях политизации и коммерциализации олимпийского спорта [Organizational and managerial models of improving the system of elite athletes preparation under the conditions of politicization and commercialization of Olympic sport]. Наука в олимпийском спорте. 2015;1:19-26.
13. Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения [System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications]: учебник для тренеров. Киев: Олимпийская литература; 2015. Кн. 1. 680 с.
14. Пуни АЦ. Психологическая подготовка к соревнованию в спорте [Psychological preparation for competition in sports]. Москва: Физкультура и спорт; 1969. 89 с.
15. Anderson R. Faster, higher, psychologically stronger. Sport psychology at the London Olympic Games. InRsych. 2012 [Internet]. Available at: www.psychology.org.au/publications/ inpsych/2012/
16. Bompa T, Haff GG. Periodization: theory and methodology of training. [5th ed.]. Champaign IL: Human Kinetics; 2009. 480 p.
17. Estevan I, Alvarez O, Castillo I. Perceived self-efficacy and technical-tactical performance in university taekwondists. Cuad. Psicol. Deporte. 2016;16:51-64.
18. Garcia-Naveira A. Optimism, general self-efficacy and competitiveness in young high-performance athletes. Cult. Cienc. Deporte. 2018;37:71-81.
19. Harbert R. The psychology of being Olympic Favorite. Athletic Insight [Internet]. 2007;9(4). Available at: http://www.athleticinsight.com.
20. Horska H. Psychological support for the preparation of athletes for the Olympic Games. Science in Olympic Sport. 2019;4:41-5.
21. Kristjansdottir H, Erlingsdottir AV, Sveinsson G, Saavedra JM. Psychological skills, mental toughness and anxiety in elite handball players. Pers. Indiv. Differ. 2018;134:125-30.
22. Ortenburger D, Wąsik J, Bukova A. Taekwondo training in the context of dealing with negative emotions. Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports. 2015;11:99-104.
23. Pityn M, Bohuslavska V, Khimenes Kh, Neroda N, Edeliev O. Paradigm of theoretical preparation in sports. Journal of Physical Education and Sport. 2019;19: (Suppl 6), Art 338:2246-51. doi: 10.7752/jpes.2019.s6338.
24. Romoldanova I. Psychological training support for taekwondo athletes in four-year olympic cycles. Sport Science and Human Health. 2020;4(2):114-29.
25. Sotoodeh MS, Talebi R, Hemayattalab R, Arabameri E. Comparison of selected mental skills between elite and nonelite male and female Taekwondo athletes. World Journal of Sport Sciences. 2012;6(1):32-8.
26. Vysochina N. Psychological support in long-term preparation of athletes. Sporto mokslas. 2016;4(86):2-9. dx.doi.org/10.15823/sm.2016.36
27. Wylleman P. An organizational perspective on applied sport psychology in elite sport. Psychology of sport and exercise. 2019;42:89-9.
28. Yancheva T. Psychological problems in modern sport. Science in Olympic Sport. 2020;1:71-5. doi: 10.32652/olympic2020.1_6.

Надійшла 02.10.2021

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)