Сучасна спортивна наука: інформаційне середовище та академічна доброчесність

Автори: Володимир Платонов
Розділ: Академическая Добросовестность
Видано у номері: 2021, 3
Ключові слова:
Анотація:

Платонов В. Сучасна спортивна наука: інформаційне середовище та академічна доброчесність. Наука в олимпийском спорте. 2021; 3:49-78. DOI: 10.32652/olympic2021.3_7

Від редакції
Бурхливий розвиток науки і підвищення престижності наукової діяльності в сучасному суспільстві значною мірою обумовлюються її орієнтацією на здобуття наукового знання, що істотно впливає на вирішення практичних завдань у тій чи іншій сфері діяльності.
Виражена прагматичність і утилітарність більшої частини наукових досліджень, постійно зростаюча їх престижність і зв'язок з кар'єрними перспективами і матеріальними міркуваннями вчених не могла не привести і сприяла загостренню проблеми академічної доброчесності, збільшенню кількості порушень базових принципів етики в наукових дослідженнях. Ці процеси не могли обійти й спортивну науку, враховуючи її постійно зростаючий вплив на розвиток спорту, ефективність процесу підготовки спортсменів та результативність їх досягнень на світовій та олімпійській аренах.
Враховуючи поширення випадків академічної недоброчесності в спортивній науці, здатних не лише негативно позначитися на її розвитку, а й завдати руйнівного впливу на систему спеціальної освіти, ефективність підготовки спортсменів, збільшити ризик для їх здоров'я та життя, редакція журналу «Наука в олимпийском спорте» відкриває спеціальну рубрику «Академічна доброчесність». Планується піддавати аналізу різні прояви порушень наукової етики, причини їх виникнення, засоби та методи протидії, а головне, сприяти розвитку спортивної науки та її очищенню від різних видів шахрайства, вихованню молодих дослідників у дусі дотримання професійних вимог та морально-етичних норм.
Наявність такої рубрики безсумнівно допоможе реалізації державної політики у галузі науки та дотримання законодавства у сфері науки та освіти, а також вимог міжнародних організацій, широких прошарків наукової громадськості, серйозно стурбованих проблемою доброчесності у наукових дослідженнях. При підготовці матеріалів для цієї рубрики планується орієнтуватися на рекомендації Міжнародного центру академічної доброчесності (ICAU), Міжнародного комітету з етики наукових досліджень (СОРЕ) та зміст базового документа з реалізації доброчесності в дослідженнях, прийнятого на другій всесвітній конференції з проблеми наукової доброчесності (2010 р.) і представленої у вигляді «Сінгапурської заяви про доброчесність у дослідженнях», зміст якої наведено у Додатку 1. Ця заява стала основним документом у справі забезпечення академічної доброчесності в багатьох країнах світу.
АНОТАЦІЯ. Ця стаття присвячена розгляду проблеми академічної доброчесності у спортивній науці. На підставі узагальнення спеціальної літератури, законодавчих актів, нормативних документів, діяльності міжнародних організацій щодо дотримання базових принципів наукової етики та боротьби з їх порушеннями, піддана аналізу проблема академічної доброчесності та її відображення у сучасній спортивній науці України. Висвітлено базові цінності академічної доброчесності, охарактеризовано інформаційне середовище спортивної науки, піддано аналізу прояв недоброчесності в наукових дослідженнях та публікаційній сфері, розглянуто кризові явища в науковій та освітній сферах та їх вплив на академічну доброчесність, піддані аналізу причини появи та особливості розвитку псевдонаукового середовища, шляхи забезпечення академічної сумлінності та санкційної політики щодо порушників її принципів та вимог, проаналізовані такі поняття та явища як «самоплагіат» та «антиплагіат». Охарактеризовано вимоги до наукових досліджень та публікацій, що забезпечують їх відповідність фундаментальним цінностям, на яких базується наукова та освітня діяльність.

Література
1. Адамчук ВВ. Програмування тренувального процесу спортсменів у легкоатлетичному багатоборстві на етапі безпосередньої підготовки до змагань [Автореф. дис. канд. наук з фіз. вих. та спорту]. Київ: Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2021. 22 с.
2. Астанех Б. Этические вопросы в сфере научных публикаций. научная периодика: проблемы и решения, 2013:38-42 [Электронный ресурс]. Режим доступа: scienceproblems.ru/images/stories/text/eticheskie-voprosy.pdf
3. Баткин ЛМ. Плагиат в науке. Социальное обозрение, 2014;13(3):218.
4. Бібліометрика української науки [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/
5. Бобкова ОВ, Давыдов СА, Ковалёва ИА. Плагиат как гражданское правонарушение. Патенты и лицензии. Интеллектуальные права, 2016;7:31-38.
6. Бондарчук АП. Периодизация спортивной тренировки. К.: Олимп. лит., 2005. 304 с.
7. Брагинская НВ. Мафия и школа. Социологическое обозрение, 2014;13(3):208-218.
8. Броуэр Л. Фармацевтическая и продовольственная мафия. Киев, Аратта, 2004. 280 с.
9. Бывальцев ВА, Степанов ИА, Белых ЕГ, Калинин АА, Бардонова ЛА. Плагиат и академическая добросовестность в науке. Вестник Российской академии медицинских наук, 2017;72(4):299-304.
10. Виноградова ТВ. Добросовестность в научных исследованиях: аналитический обзор. РАН. Центр научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиям. М., 2017. 74 с.
11. Витко В. О признаках понятия плагиат в авторском праве. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права, 2017;2:7-66.
12. Демидов ДД. Проблема плагиата в научных исследованиях. Университетская книга. Информационно-аналитический журнал. 2017; окт.:66-71.
13. Довгодько ІВ. Стимуляція спеціальної роботоздатності веслувальників високої кваліфікації в період безпосередньої підготовки до змагань [Автореф. дис. канд. Наук з фіз. вих. та спорту]. Київ: Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2021. 21 с.
14. Желязков Ц, Дашева Д. Основи на спортната тренировка. 2-е изд. София: Гера арт, 2011. 432 с.
15. Загородний А. Если не прекратить отток мозгов, наука в Украине умрёт ещё до середины ХХІ века. Украинская правда. 16 декабря 2020 г.
16. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
17. Зельдина М. Научные журналы: смена вектора развития. Университетская книга. Информационно-аналитический журнал. 2020; дек.: 58-62.
18. Зенкин СН. Специфика академического плагиата. Социологическое обозрение, 2014;3(3):193-196.
19. Иссурин ВБ. Подготовка спортсменов ХХI века: научные основы и построение тренировки. М.: Спорт, 2016. 464 с.
20. Калюжный КА. Информационная среда и информационная среда науки: сущность и назначение. Управление наукой и наукометрия. Научный журнал, 2015;18:7-23.
21. Корбут А. Размышления о плагиате. Социологическое обозрение, 2014;3(3):198.
22. Куликова ЕЮ. Краденая наука: почему плагиат и самоплагиат неприемлемы. Вестник Рос. гос. мед. университета, 2016;6:50-53.
23. Мигачёва АЮ, Амиршатян КЮ. Гражданско-правовая ответственность за плагиат: постановка проблемы. Общество: политика, экономика, право, 2016;7:41-43.
24. Островская АС. Плагиат в XXI веке: кому это нужно? Вопросы современной педиатрии, 2016;15(2):148-153.
25. Платонов ВН. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. К.: Олимпийская литература, 1997. 584 с.
26. Платонов ВН. Основы подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Настольная книга тренера [в 2 т.]. М.: ООО «ПРИНТЛЕТО», 2021 [Т. 1]. 592 с.
27. Платонов ВН. Периодизация спортивной подготовки. Общая теория и ее практическое применение. К.: Олимп. лит., 2013. 624 с.
28. Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник [для тренеров]: в 2 кн. Олимп. лит., 2015 [Кн. 1]. 680 с.
29. Платонов ВН. Спорт высших достижений и подготовка национальных команд к Олимпийским играм. Отечественный и зарубежный опыт: история и современность. М.: Сов. спорт, 2010. 312 с.
30. Пружинин БИ. Прикладное и фундаментальное в этосе современной науки. Философия науки. М., 2005; 11: Этос науки на рубеже веков: 109-120.
31. Фундаментальні цінності академічної доброчесності (переклад з англійської) Ред. Т. Фішман. Міжнародний центр академічної доброчесності. Інститут Етики. Університет Клемсона (Південна Кароліна), 2019. 39 с.
32. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ [online]. Available at: http://nbuviap.gov.ua/
33. Чехович Ю. Выдавать скопированный текст за свой могут только безрассудные люди. Университетская книга. Информационно-аналитический журнал. 2021; Июль-август: 8-13.
34. Шинкарук О. Особливості олімпійської підготовки спортсменів у зарубіжних країнах. Physical education, sport and health culture in modern society, 2012;1(17):126-130.
35. Шинкарук ОА, та ін. Технологія відбору та орієнтації спортсменів-початківців в різних видах спорту [проміжний звіт]. НУФВСУ, 2015.
36. Шинкарук ОА. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта). К.: Олимпийская литература, 2011. 360 с.
37. Шинкарук ОА. Теорія і методика підготовки спортсменів: управління, контроль, відбір, моделювання та прогнозування в олімпійському спорті [навч. посіб.]. К., 2013. 136 с.
38. Bompa TO. Total training for coaching team sports. Toronto: Sport books publisher, 2006. 22 p.
39. Bouter LM, Tijdink J, Axelsen N, Martinson B, ter Riet G. Ranking major and minor research misbehaviors: results from a survey among participants of four World conferences on research integrity. Research integrity and peer review. 2016:1-17. DOI: 10.1186/s41073-016-0024-5.
40. Committee on Publication Ethics: official site [online]. Available at: http://publicationethics.org/about
41. Costa PB, Fukuda DH. Youth Programs. In: Brown LE, ed. Strength training [2nd ed.]. Champaign, IL: Human Kinetics, 2017. 341-355.
42. Coyle EF. Improved muscular efficiency displayed as Tour de France champion matures. Journal of Applied Physiology. 2005;98:2191-2196.
43. D’Antona G, Lanfranconi F, Pellegrino MA, et al. Skeletal muscle hypertrophy and structure and function of skeletal muscle fibers in male body builders. Journal of Physiology. 2006;570:611-627.
44. Dempsey JA, Miller JD, Romer LM. The respiratory system. In: Tipton CM, ed., ACSN’s advanced exercise physiology, 1st ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. 246-299.
45. Deschenes M, Olivier C, Dupras-Leduc R. The Fonds de rescherche du Quebec’s institutional rules on responsible conduct of research: Proceedings of the 4th World conference on research integrity. Research integrity and peer review. 2016:5. DOI: 10.1186/s41073-016-0012-9.
46. Faigenbaum AD, Kraemer WJ, Limkie CJ. Youth resistance training: Updates position statement paper from the national strength and conditioning association. Journal of Strength and Conditioning Research, 2009;23:60-79.
47. Gibala MJ, Rakobowchuk M. Physiological adaptations to training. In: R.J. Maughan, ed., Olympic textbook of science in sport, 1st ed. International Olympic Committee, 2009. 56-69.
48. Goss K. The truth about periodization: why much of what you think you know about this important training concept is just wrong [online]. BFS Magazine. 2008; Nov/Dec: 48-51. Available at: http://www.biggerfasterstronger.com/home/MagCategories_NovDec.asp?id=39&previd=0
49. Haff G, Burgess S. Resistance Training for Endurance Sports. In: B. Reuter, ed., Developing endurance. 1st ed. National Strength and Conditioning Association (NSCA). Champaign, IL: Human Kinetics, 2012. 135-180.
50. Haff GG, Haff EE. Training integration and periodization. In: J.R. Hoffman, ed., NSCA's program design. National Strength and Conditioning Association, 1st ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2012. 325 p.
51. Haff GG. Periodization and Power Integration. In: McGuigan, M., ed. Developing power. Champaign, IL: Human Kinetics, 2017. 33-61.
52. Harre D. Principles of sports training. Berlin: Sportverlag,1982. 231 p.
53. International Committee of Medical Journal Editors: official site [online]. Available at: www.icmje.org
54. Johnson JA, Haskvitz EM, Brehm B. Applied sports medicine for coaches. Baltimore: Wolters Kluwer / Lippincott Williams and Wilkins, 2009. p.370.
55. Journal of Physical Education and Sport [online]. Available at: https://www.efsupit.ro/
56. Kenney LW, Wilmore JH, Costill DL. Physiology of sport and exercise. Champaign, IL: Human Kinetics, 2012. 621 p.
57. Kraemer WJ. How Muscle Grows. In: Brown, L.E., ed. Strength training [2nd ed.]. Champaign, IL: Human Kinetics, 2017. pp.29-48.
58. McGuigan M, ed. Developing power. Champaign, IL: Human Kinetics, 2017. 255 p.
59. Millet G, Roes B, Schmitt L. Combining hypoxic methods for peak performance. Sports Medicine, 2010;1:2-25.
60. Muller R. Postdoctoral life scientists and supervision work in contemporary university: A case study of changes in cultural norms of science. Minerva. 2014;52(3):329-349.
61. Park R. Fraud in science 11 Social research: An international quarterly. Baltimore, 2008;75(4):1135-1150.
62. Rusko HK, Leppavuori A, Makela P, Leppaluoto J. Living high, training low: A new approach to altitude training at sea level in athletes. Medicine and Science in Sports and Exercise, 1995;27(5):6.
63. Rusko HK, Tikkanen H, Paavolainen L. Effect of living in hypoxia and training in normoxia on sea level VO2max and red cell mass. Medicine & Science in Sports & Exercise, 1999;31:86.
64. Segerstrale U. The mark border land between scientific intuition and fraud. J. appl. Philosophy. N.Y., 1990;5(1):11-20.
65. Singapore Statement on Research Integrity [online], 2010. Available at: https://wcrif.org/documents/327-singapore-statement-a4size/file
66. Sismondo S. Medical publishing and the drug industry: Is medical sciences for sale. Learned publishing. 2012;25(1):7-15.
67. Smaldino P, McElreach R. The natural selection of bad science. Royal society open sci. 2016; Sept 21. DOI: 10.1098/rsos.160384.
68. Stone MH, Stone ME, Sands WA. Principles and practice of resistance training. Champaign, IL: Human Kinetics; 2007: 376.
69. Vallas SP, Kleinman DL. Contradiction, convergence and the knowledge economy: The co-evolution of academic and commercial biotechnology. Socio-economic review. 2008;6(2):283-311.
70. Varley MC, Lovell R, Carley D. Data Hygiene. In: French DN, Torres Ronda L, ed. NSCA’s essentials of sport science. Champaign, IL: Human Kinetics, 2022. pp. 101-112.
71. Wilber RL. Altitude Training and Athletic Performance. Champaing: Human Kinetics, 2004. 240 p.

Надійшла: 20.10.2021

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)